Avukatlara soru sormak için Ücretsiz Kaydol
0 Türk Kanunu Medenisi ile Dernekler Kanununun ve dernekler hakkında uygulanan diğer kanunların bu Kanuna aykırı olmayan hükümleri, siyasi partiler hakkında da uygulanır
7 ay    -   Avukat Forum
0 Borçlar Hukukuna Göre Sözleşme Nasıl Kurulur?
11 ay    -   Avukat Forum
0 Baro tarafından görevlendirilen avukat bu görevi reddedebilir mi? Reddedebilirse bunun koşulları nelerdir?
1 yıl    -   Avukat Forum
0 Açık Ceza İnfaz Kurumları Nelerdir?
11 ay    -   Avukat Forum
0 Avukatlık Kanunu kapsamında Baro Disiplin soruşturması ve kovuşturmasına tabii kişiler kimlerdir?
1 yıl    -   Avukat Forum
0 Bağlayıcı Olmayan Öneri Ve Herkese Açık Öneri Nasıl Bir Hukuki Sonuç Doğurur?
11 ay    -   Avukat Forum
0 Türk Ticaret Kanunu’na Göre Tüzel Kişi Nedir?
11 ay    -   Avukat Forum
0 Devlet Memurları Kanunu'na Göre Memur'un Davranış ve İşbirliği Nasıl Olmalıdır?
11 ay    -   Avukat Forum
0 İddianın Resmi Belgelerle İspatı Mümkün müdür?
11 ay    -   Avukat Forum
0 Kişinin Yasal Yerleşim Yeri Ne Demektir?
11 ay    -   Avukat Forum
0 Avukatlık Kanunu kapsamında bir ilamı ilamda ismi yazılı avukat dışında başka bir avukat icraya koyabilir mi? Konulması durumunda icra dairesinin yükümlülüğü var mıdır?
1 yıl    -   Avukat Forum
0 Hukuk Muhakemeleri Kanunu'na Hâkimin Davada Çekinme Kararının Sonuçları Nelerdir?
11 ay    -   Avukat Forum
0 Avukatlık Kanunu kapsamında avukatların yazıhaneleri ve üstlerinin aranması ile ilgili bir düzenleme var mıdır?
1 yıl    -   Avukat Forum
0 Avukatlık Kanunu ve Meslek Kuralları kapsamında avukatın görevi sırasında ve görevi gereği savunma dokunulmazlığı var mıdır? İddia ve savunma kapsamında avukatın savunma dokunulmazlığı nedir?
1 yıl    -   Avukat Forum
0 Ceza Ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla 5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanun da Yapılan Değişiklikleru
8 ay    -   Avukat Forum
0 Devlet Memurlarının Kişisel Sorumlulukları Nelerdir?
11 ay    -   Avukat Forum
0 Taraflar Sözleşmenin Yazılı Bir Şekilde Yapılmasını Kararlaştırabilirler mi?
11 ay    -   Avukat Forum
0 Avukatlık Kanunu ve Meslek Kuralları kapsamında avukatın tanıklık yapması zorunlu olabilir mi? Bu konuda avukata ihzar(zorla getirme) çıkarılabilir mi?
1 yıl    -   Avukat Forum
0 Anayasa Mahkemesi'nin e tebligat hakkındaki kararı
1 yıl    -   Avukat Forum
0 Olağanüstü Hâl Düzenlemelerinin Yargısal Denetimi
7 ay    -   Avukat Forum
0 Hukuk Muhakemeleri Kanunu'na Göre Hâkimin Davaya Bakmaktan Ret Sebepleri Nelerdir?
11 ay    -   Avukat Forum
0 Hukuk Muhakemeleri Kanunu'na Göre Dürüst Davranma Ve Doğruyu Söyleme Yükümlülüğü Nedir?
11 ay    -   Avukat Forum
0 Ceza Muhakemesi Kanunu’n da Görevsizlik Kararı Verilmesi Gereken Hâller Nelerdir?
11 ay    -   Avukat Forum
0 Avukatlık Kanunu kapsamında avukatın dosya saklama yükümlülüğü var mıdır? Varsa kapsamını ve süresini açıklayınız
1 yıl    -   Avukat Forum
0 İcra ve İflas Dairesinin İşlemlerinden Doğan Zararlar İçin Zamanaşımı Süresi Ne Kadardır?
11 ay    -   Avukat Forum
0 Devlet Memurları Kanunu'na Göre Memurun Yurt Dışında ki Davranışları Nasıl Olmaldır?
11 ay    -   Avukat Forum
0 Devlet Memurlarının Şikayet, İtiraz ve Dava Açma Hakları Var mıdır?
11 ay    -   Avukat Forum
0 İlan Yoluyla Ödül Sözü Verme Ne Anlama Gelir Ve Nasıl Bir Hukuki Bağlayıcılık Doğurur?
11 ay    -   Avukat Forum
0 Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na Göre Hâkimin Reddi Talebini İncelemeye Yetkili Merci Neresidir?
11 ay    -   Avukat Forum
0 Avukatlık Kanunu kapsamında avukatlığa kabulde engel var mıdır? Avukatlığa kabule engel haller nelerdir?
1 yıl    -   Avukat Forum
0 Devlet Memurları Kanunu'na Göre Devlet Hangi Pozisyonda Personel Çalıştıramaz?
11 ay    -   Avukat Forum
0 Devlet Memurları Kanunun 48. maddesinin birinci fıkrasının A bendine eklenen (8) numaralı alt bent iptal edilmiştir.
1 yıl    -   Avukat Forum
0 Avukatlık Ücret Sözleşmesi düzenlenmesi zorunlu mudur? Yazılı ücret sözleşmesi yapıldığında Avukatlık Kanunu kapsamında herhangi bir alt ve üst sınırı var mıdır?
1 yıl    -   Avukat Forum
0 Avukat, Avukatlık Kanunu kapsamında hangi hallerde işi reddetmekle yükümlüdür?
1 yıl    -   Avukat Forum
0 Hukuk Muhakemeleri Kanunu'na Göre Mahkemelerin Görevi Nasıl Belirlenir?
11 ay    -   Avukat Forum
0 İdari Yargı da Tebligat Ve Dilekçelere Cevap Verme Süreci Nasıldır?
11 ay    -   Avukat Forum
0 Kooperatif Anasözleşmeye Konulacak Mecburi Hükümler Nelerdir?
11 ay    -   Avukat Forum
0 Avukatlık Kanunu kapsamında avukatın çıkar karşılığında iş kabul etmesi mümkün müdür?
1 yıl    -   Avukat Forum
0 Hukuk Muhakemeleri Kanunu'na Göre Yargılamanın Sevk Ve İdaresi Nasıl Yapılır?
11 ay    -   Avukat Forum
0 Ceza Muhakemesi Kanunu’n da Davaların Birleştirilerek Açılması Mümkün müdür?
11 ay    -   Avukat Forum
0 İcra ve İflas Dairelerinin Denetimini Kim Yapar?
11 ay    -   Avukat Forum
0 Vergi Usul Kanunu'nda Sürelerin Hesaplanması Nasıl Yapılır?
11 ay    -   Avukat Forum
0 Ceza Ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun da İnfaz da Temel Amaç Nedir?
11 ay    -   Avukat Forum
0 Sınai Mülkiyet Kanunu'nun Amaç ve Kapsamı Nedir?
11 ay    -   Avukat Forum
0 Devlet Memurlarının Resmi Belge, Araç ve Gereçlerin Yetki Verilen Mahaller Dışına Çıkarabilir mi?
11 ay    -   Avukat Forum
0 Vergi Usul Kanunu'nda Tebligat Nasıl Yapılır?
11 ay    -   Avukat Forum
0 Hukuk Muhakemeleri Kanunu'na Göre Taraflar Yetki Sözleşmesi İmzalayabilirler mi?
11 ay    -   Avukat Forum
0 Vergi Usul Kanunu'nda Mücbir Sebepler Nelerdir?
11 ay    -   Avukat Forum
0 Hukuk Muhakemeleri Kanunu'na Göre Yargı Yeri Belirlenmesini Gerektiren Sebepler Nelerdir?
11 ay    -   Avukat Forum
0 Türk Ceza Kanunu'n da Suçta Ve Cezada Kanunîlik İlkesi Nedir?
11 ay    -   Avukat Forum