0

Belediye meclisinin belediye başkanının icraatlarını kilitlemesi halinde ne yapılabilinir?

Dosya içeriğinden, belediye meclisinin 8.2.1996 günlü oturumda, belediyede tahsildar olarak çalışan bir kişi için İçişleri Bakanlığından 10. derece kadro istenilmesi konusunun, meclis üyelerinin 3 kabul oyuna karşın 7 ret oyu ile oy çokluğuyla reddedildiği, 13.3.1996 günlü belediye meclis toplantısında İçişleri Bakanlığınca belirlenen yönetmelik örneklerine uygun olarak hazırlanıp meclisin onayına sunulan Disiplin Amirleri Yönetmeliği ile Sicil Amirleri Yönetmeliği taslaklarının da 4 kabul oyuna karşın 6 red oyuyla oyçokluğu ile kabul edilmediği, her iki oturumda da alınan ret kararlarının hiçbir geçerli ve kabul edilebilir gerekçeye dayanmadığı anlaşılmaktadır. 1994 yılında kurulan ... Belediyesinde, belediye personeli için uygulanmak üzere, Disiplin ve Sicil Amirleri Yönetmeliğinin çıkarılıp yürürlüğe konulması yasal bir zorunluluktur, Başkanlığın bu görevini yerine getirmesi, gerekçesiz ve haklı olmayan bir kararla engellenmiştir.
Yukarıda bir belediye meclisinin belediye başkanının icraatlarını kilitlemesi gibi bir durum söz konusudur. Öneriniz nedir. Önerinizin usul ve esasları hakkında bilgi veriniz.

    -   İdare
0 0
1 yanıt   -  
0

Söz konusu belediye meclis kararına karşı belediye başkanı verilen kararlarda kamu yararı olmadığından bahisle yürütmenin durdurulması talebi ile idari yargıya başvurabilir.

5393 sayılı kanunun 24. maddesine göre Belediye başkanı, hukuka aykırı gördüğü meclis kararlarını, gerekçesini de belirterek yeniden görüşülmek üzere beş gün içinde meclise iade edebilir. Yeniden görüşülmesi istenilmeyen kararlar ile yeniden görüşülmesi istenip de belediye meclisi üye tam sayısının salt çoğunluğuyla ısrar edilen kararlar kesinleşir. Belediye başkanı, meclisin ısrarı ile kesinleşen kararlar aleyhine on gün içinde idarî
yargıya başvurabilir. Kararlar kesinleştiği tarihten itibaren en geç yedi gün içinde mahallin en büyük mülkî idare amirine gönderilir. Mülkî idare amirine gönderilmeyen kararlar yürürlüğe girmez.

Avukatlara soru sormak için