0

Cumhuriyet Savcısının Kararına İtiraz, Ceza Muhakemesi Kanunu Madde 173:

Suçtan Zarar Gören, Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Kararın Kendisine Tebliğ Edildiği Tarihten İtibaren Onbeş Gün İçinde, Bu Kararı Veren Cumhuriyet Savcısının Yargı Çevresinde Görev Yaptığı Ağır Ceza Mahkemesinin Bulunduğu Yerdeki Sulh Ceza Hâkimliğine İtiraz Edebilir. İtiraz Dilekçesinde, Kamu Davasının Açılmasını Gerektirebilecek Olaylar Ve Deliller Belirtilir. Sulh Ceza Hâkimliği, Kararını Vermek İçin Soruşturmanın Genişletilmesine Gerek Görür İse Bu Hususu Açıkça Belirtmek Suretiyle, O Yer Cumhuriyet Başsavcılığından Talepte Bulunabilir; Kamu Davasının Açılması İçin Yeterli Nedenler Bulunmazsa, İstemi Gerekçeli Olarak Reddeder; İtiraz Edeni Giderlere Mahkûm Eder Ve Dosyayı Cumhuriyet Savcısına Gönderir. Cumhuriyet Savcısı, Kararı İtiraz Edene Ve Şüpheliye Bildirir. Sulh Ceza Hâkimliği İstemi Yerinde Bulursa, Cumhuriyet Savcısı İddianame Düzenleyerek Mahkemeye Verir. Cumhuriyet Savcısının Kamu Davasının Açılmaması Hususunda Takdir Yetkisini Kullandığı Hâllerde Bu Madde Hükmü Uygulanmaz. İtirazın Reddedilmesi Halinde Aynı Fiilden Dolayı Kamu Davası Açılabilmesi İçin 172 Nci Maddenin İkinci Fıkrası Uygulanır.
Yargıtay 9. Ceza Daires 2020/1806 E. , 2020/141 K.
"…
Mahkemesi :Asliye Ceza Mahkemesi
Suç : Tefecilik
Hüküm : Cmk'nın 223/2-E Maddesi Uyarınca Beraat

Dosya İncelenerek Gereği Düşünüldü:
1-Sanık Hakkında Suçtan Zarar Görenler ... Ve ...'Ün Vaki Şikayetleri Üzerine Yapılan Soruşturma Sonucunda; Konya C.Başsavcılığının 03/08/2010 Tarih Ve 2010/15453 Sayılı Soruşturma Dosyası Üzerinden Kovuşturmaya Yer Olmadığına Karar Verildiği, Bu Defa Zarar Görenin Beyanından İbaret Olan ... Başkanlığının 08/11/2013 Tarih Ve 2013-A-1182/76 Sayılı Suç Duyurusu Raporuna İstinaden Tefecilik Suçundan Konya C.Başsavcılığınca 26/11/2013 Tarihli İddianame İle Kamu Davası Açıldığı Anlaşılmakla, 5271 Sayılı Cmk'nın 172/2. Maddesine Göre Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar Verildikten Sonra Kamu Davasının Açılması İçin Yeterli Şüphe Oluşturacak Yeni Delil Elde Edilmedikçe Aynı Fiilden Dolayı Kamu Davası Açılamayacağı, Aynı Kanunun 173. Maddesinde De Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karara Yönelik İtiraz Usulünün Düzenlendiği, Kovuşturma Yapılmasına Yer Olmadığına İlişkin Kararın Tebliğ Sonucu İtiraz Edilmeden Kesinleşmesi Veya İtirazın Mercince Reddedilmesi Halinde, Yeni Delil Elde Edilmeden Açılan Kamu Davasında Beraat Kararı Verilemeyeceği Gözetilerek, Kovuşturma Yapılmasına Yer Olmadığına Dair Kararın Suçtan Zarar Görenlere Ve Mağdur Hazineye Tebliğ Edildiğine Dair Tebligat Parçalarının İncelenen Dosya İçinde Bulunmadığı Nazara Alınıp, Tebligat Yapılıp Yapılmadığı İle Bu Kararın Kesinleşip Kesinleşmediği Araştırılarak, Tebligat Yapılmamış İse Kovuşturma Yapılmasına Yer Olmadığına İlişkin Kararın Suçtan Zarar Görene Ve Mağdura Tebliği İle Karara İtiraz Edilmesi Halinde Sonucuna Göre İzmir C.Başsavcılığının 2010/15453 Sayılı Soruşturma Dosyasının Akıbeti Araştırılıp Tasdikli Suretinin Temininden Sonra Konusunun Aynı Olduğu Ve Kesinleştiğinin Anlaşılması Halinde Bu Eylem Bakımından Kamu Davasının Reddine Karar Verilmesi; Anılan Kararın Kaldırılıp Sanık Hakkında İddianame Düzenlenerek Kamu Davası Açılması Halinde İse Davaların Birleştirilmesi Cihetine Gidilerek, Maddi Gerçeğin Kuşkuya Yer Bırakmayacak Şekilde Ortaya Çıkarılması Bakımından Vergi İnceleme Raporu Kapsamında Beyanları Alınan ... Ve ...'In Tanık Olarak Dinlenmeleri İle İcra Dairelerinden Sanığın Alacaklı Olduğu İcra Dosyalarının Sorulup Var İse Aslı Veya Onaylı Suretleri Getirtilip Borçlu Gözüken Kişilerin Faiz Karşılığı Sanıktan Para Alıp Almadıkları Konusunda Tanıklıklarına Müracaat Edilmesi Ve Sanığın Tefecilik Yapıp Yapmadığına Dair Kolluk Marifetiyle Araştırma Yaptırılmasından Sonra Sonucuna Göre Hukuki Durumunun Takdir Ve Tayini Gerekirken, Eksik Araştırma Sonucu Yazılı Şekilde Beraatine Karar Verilmesi,
2- Dosya Kapsamındaki Bilgi Ve Beyanlara Göre 20/09/2008 Olan Suç Tarihinin Gerekçeli Karar Başlığında 2008 Olarak Yazılması Suretiyle Cmk'nın 232/2-C Maddesine Muhalefet Edilmesi,
Kanuna Aykırı, Katılan Vekili Ve O Yer Cumhuriyet Savcısı Ve Katılan Vekilinin Temyiz İtirazları Bu İtibarla Yerinde Görüldüğünden Hükmün 5320 Sayılı Kanunun 8/1. Maddesi De Gözetilerek Cmuk'nın 321. Maddesi Uyarınca Bozulmasına, 01/06/2020 Tarihinde Oy Birliğiyle Karar Verildi.”

  Avukat   -   Makaleler
0 0
0 yanıt   -  

Avukatlara soru sormak için