0

Danıştay 1. Daire 2010/1302 E. , 2010/1389 K.

1. Daire 2010/1302 E. , 2010/1389 K.
"İçtihat Metni"
T.C.
D A N I Ş T A Y
BİRİNCİ DAİRE
Esas No : 2010/1302
Karar No : 2010/1389

K A R A R

Hakkında İşleme Konulmama
Kararı Verilen : … -… Belediye Başkanı
İtiraz Edilen Karar : Şikayetin işleme konulmamasına ilişkin İçişleri Bakanının … tarih ve İNS:… sayılı kararı
Karara İtiraz Eden : … Cumhuriyet Başsavcılığı
Soruşturulacak Eylemler:
1- … İl Çevre Müdürü olduğu dönemde yapılan ihaleleri haksız yere … ve …’na vermek
2- … İl Çevre Müdürü olduğu dönemde sahte imzalı belgelerle ihaleye girilmesine göz yummak
3- … İl Çevre Müdürü olduğu dönemde orman köylerinde bulunan evlerin çatısına şartnamade öngörülenden farklı kalınlıkta sac kullanılmasına göz yummak
4- … İl Çevre Müdürü olduğu dönemde yapılan tel, çit ve kazık ihalelerini haksız yere hep aynı firmaya vermek
5- … İl Çevre Müdürü olduğu dönemde Müdürlüğün perte çıkartılan araçlarını çürümeye terk etmek
6- … İl Çevre Müdürü olduğu dönemde Müdürlüğe çaycı adı altında akrabası olan şahsı idareci olarak atamak
7- … İl Çevre Müdürü olduğu dönemde 10000 tane genç fidanın … Nehrine atılmasına göz yummak
8- Belediye Başkanlığı döneminde Başkanlık konutuna gereksiz yere 100.000 lira masraf yapmak
9- Belediye Başkanlığı döneminde eşinin akrabası olan … isimli şahsı yasa gereği üç ay çalıştırıp üç ay ara vererek çalıştırması gerekirken altı aydır sürekli olarak makam şoförü olarak çalıştırmak
10- Belediye Başkanlığı döneminde bal festivali için toplanan 140000 lirayı israf etmek
11- Belediye Başkanlığı döneminde çöp konteynırı alım ihalesinde usulsüzlük yapmak
Tarihi : 2004 yılı ve sonrası
İçişleri Bakanlığının … tarih ve … sayılı yazısı ekinde gönderilen dosya, İçişleri Bakanının … tarih ve İNS:… sayılı şikayetin işleme konulmamasına ilişkin kararı ve bu karara yapılan itiraz, Tetkik Hakimi …’ın açıklamaları dinlenildikten sonra, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun uyarınca incelendi;

Gereği Görüşülüp Düşünüldü :
4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunun 3 üncü maddesinin (b) ve (h) bentlerinde, ilde ve merkez ilçede görev yapan memurlar hakkında valinin, ilçe belediye başkanları hakkında İçişleri Bakanının soruşturma izni vermeye yetkili olduğu, ikinci fıkrasında, yetkili mercilerin saptanmasında, memur veya kamu görevlisinin suç tarihindeki görevinin esas alınacağı, 4 üncü maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında; bu Kanuna göre memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında yapılacak ihbar ve şikayetlerin soyut ve genel nitelikte olmamasının, ihbar veya şikayetlerde kişi veya olay belirtilmesinin zorunlu olduğu, iddiaların da ciddi bulgu ve belgelere dayanması gerektiği, bu hükme aykırı bulunan ihbar ve şikayetlerin, Cumhuriyet başsavcıları ve izin vermeye yetkili merciler tarafından işleme konulmayacağı ve durumun ihbar veya şikayette bulunana bildirileceği, aynı Kanunun 5 inci maddesinde ise izin vermeye yetkili merciin, bu Kanun kapsamına giren bir suç işlendiğini bizzat veya yukarıdaki maddede yazılı şekilde öğrendiğinde bir ön inceleme başlatacağı hükme bağlanmıştır.
Dosyanın incelenmesinden, ilgiliye isnat edilen eylemlerin bir kısmının İl … Müdürü olduğu döneme ilişkin, bir kısmının ise Belediye Başkanı olduğu döneme ilişkin olduğu anlaşılmıştır.
Bu durumda, 4483 sayılı Kanunun yukarıda belirtilen, yetkili mercinin belirlenmesinde memur veya kamu görevlisinin suç tarihindeki görevinin esas alınacağına ilişkin hükmü uyarınca, ilgilinin İl … Müdürü olduğu döneme ilişkin eylemleriyle ilgili olarak, bulunduğu ilin valisi, Belediye Başkanı olduğu döneme ilişkin eylemleri hakkında ise İçişleri Bakanı tarafından bir karar verilmesi gerektiği açıktır.
Açıklanan nedenlerle, İçişleri Bakanının … tarih ve İNS:… sayılı şikayetin işleme konulmamasına ilişkin kararının, ilgilinin İl … Müdürü olduğu dönem ile ilgili eylemlerine ilişkin kısmının yukarıdaki gerekçeyle kaldırılmasına, ilgilinin İl … Müdürü olduğu dönem ile ilgili eylemleri yönünden dosyada yer alan belgelerden şikayetçinin belli, şikayet konusu eylemlerin somut olduğu, kişi ve olay belirtildiği, iddiaların da ciddi bulgu ve belgelere dayandığı anlaşıldığından, bulunduğu ilin valisi tarafından ön inceleme emri verilmesi, buna dayalı olarak ön inceleme raporu düzenlenmesi, söz konusu ön inceleme raporu da gözönünde bulundurulmak suretiyle soruşturma izni verilmesine veya verilmemesine ilişkin bir kararın tesis edilebilmesi için ilgilinin İl … Müdürü olduğu dönem ile ilgili eylemlerine ilişkin kısmının tefrik edilerek dosyanın ilgili valiliğe gönderilmek üzere İçişleri Bakanlığına iadesine oybirliğiyle,
İlgilinin Belediye Başkanı olduğu döneme ilişkin eylemleriyle ilgili olarak, dosyada yer alan belgelerden şikayetçinin belli, şikayet konusu eylemlerin somut olduğu, kişi ve olay belirtildiği, iddiaların da ciddi bulgu ve belgelere dayandığı anlaşıldığından, İçişleri Bakanınca ilgilinin Belediye Başkanı olduğu döneme ilişkin eylemleri hakkında ön inceleme emri verilmesi, buna dayalı olarak ön inceleme raporu düzenlenmesi, söz konusu ön inceleme raporu da gözönünde bulundurulmak suretiyle soruşturma izni verilmesine veya verilmemesine ilişkin bir karar tesis edilmesi, verilecek kararın türüne göre gerekli yazılı bildirimlerin yapılması, bu karara itirazda bulunulması durumunda yazılı bildirimlere ilişkin günlü ve imzalı bildirim alındıları ile itiraz dilekçesinin de eklenerek dosyanın Dairemize gönderilmesi gerektiğinden, itirazın kabulü ile, İçişleri Bakanının ihbar ve şikayetin işleme konulmamasına ilişkin … tarih ve İNS:… sayılı kararının, ilgilinin Belediye Başkanı olduğu döneme ait eylemlerine yönelik kısmının kaldırılmasına oyçokluğuyla,
Dosyanın gereğinin yapılması için İçişleri Bakanlığına, kararın bir örneğinin … Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine 30.9.2010 tarihinde karar verildi.


X- K A R Ş I O Y

4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunun 3 üncü maddesinin (b) ve (h) bentlerinde, ilde ve merkez ilçede görev yapan memurlar hakkında valinin, ilçe belediye başkanları hakkında İçişleri Bakanının soruşturma izni vermeye yetkili olduğu, ikinci fıkrasında, yetkili mercilerin saptanmasında, memur veya kamu görevlisinin suç tarihindeki görevinin esas alınacağı hükümleri uyarınca, ilgilinin İl … Müdürü olduğu dönem ile ilgili eylemleri hakkında, bulunduğu ilin valisi tarafından, Belediye Başkanı olduğu döneme ilişkin eylemleri hakkında ise İçişleri Bakanı tarafından karar verilmesi gerektiği açık olduğundan, çoğunluk kararının ilgilinin İl … Müdürü olduğu döneme ilişkin eylemleri hakkında bulunduğu ilin valisi tarafından karar verilmesi için dosyanın İçişleri Bakanlığına iadesi yönündeki kısmına katılmakla birlikte, 4483 sayılı Kanunda, Cumhuriyet başsavcılarının veya yetkili merciin işleme koymama kararlarına karşı itiraz edilebileceği yönünde bir hükme yer verilmemesi nedeniyle, İçişleri Bakanın … tarih ve İNS:.. sayılı şikayetin işleme konulmamasına ilişkin kararının ilgilinin Belediye Başkanı olduğu döneme ait eylemlerine yönelik kısmına yapılan itirazın incelenmeksizin reddi gerektiği görüşüyle itirazın kabulüyle kararın kaldırılması yönündeki kısmına katılmıyorum.

  Avukat   -   Danıştay Kararları
0 0
0 yanıt   -  

Avukatlara soru sormak için