0

Danıştay 1. Daire 2011/924 E. , 2011/968 K.

1. Daire 2011/924 E. , 2011/968 K.
"İçtihat Metni"
T.C.
D A N I Ş T A Y
BİRİNCİ DAİRE
Esas No : 2011/924
Karar No : 2011/968


K A R A R

Hakkında Ön İnceleme Yapılanlar :
1- ... - ... Kurumu Başkanı
2- ... - Aynı yerde Başkan Yardımcısı
3- ... -Aynı Yerde İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire Başkanı
4- ... -Aynı Daire Başkanlığında Personel

İtiraz Edilen Karar : Hakkında ön inceleme yapılanların tümü için soruşturma izni verilmemesine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı ...'ın ... tarih ve ... sayılı kararı
Karara İtiraz Eden : Şikayetçi ... vekili Av....
Soruşturulacak Eylemler :
1- Yetkili sendika olarak belirlenen şikayetçi ... Sendikasına üye olan 21 personelin üye bildirim formlarını, genel evrak kayıt biriminden geçirilmeden İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığına elden teslim etmek suretiyle ... (...) kayıtlarına intikal ettirmek
2- Şikayetçi ... Sendikası işyeri temsilcilerine yönelik görevlendirme işlemlerinde hukuka aykırı davranmak
Eylem Tarihi : 2009 ve 2010 yılları

... Bölge İdare Mahkemesinin şikayetçi ... vekili Av. ...'ın itirazının görev yönünden reddine ilişkin ... tarih ve E: ..., K:... sayılı kararı ile gönderilen dosya, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı ...'ın ... tarih ve ... sayılı kararı ve bu karara yapılan itiraz, Dairemizin 22.6.2011 tarih ve
E: 2011/1084, K: 2011/971 sayılı birleştirme kararı da dikkate alınarak Tetkik Hakimi ...'ın açıklamaları dinlenildikten sonra 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun uyarınca incelendi;

Gereği Görüşülüp Düşünüldü :
Dosyanın incelenmesinden, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı ...'ın ... tarih ve ... sayılı soruşturma izni verilmemesine ilişkin kararına, ... Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından itiraz edilmesi üzerine Dairemizin 4.3.2011 tarih E:2011/100, K:2011/381 sayılı kararı ile itirazın kabulü ile eksik ön inceleme nedeniyle yetkili merci kararının kaldırılmasına ve eksikliklerin giderilmesi için dosyanın iadesine karar verildiği anlaşılmıştır.
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı ...'ın ... tarih ve ... sayılı soruşturma izni verilmemesine ilişkin kararına, bu defa şikayetçi .... vekili
Av. ... tarafından ... Bölge İdare Mahkemesine verilen 12.1.2011 tarihli dilekçeyle itiraz edildiği, söz konusu itirazın incelenmek üzere Bölge İdare Mahkemesinin ... tarih ve E: ..., K: ... sayılı görev ret kararıyla Dairemize gönderildiği, ancak itiraz edilen yetkili merci kararının ... Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine Dairemizin 4.3.2011 tarih ve E: 2011/100, K: 2011/381 sayılı kararıyla kaldırıldığı anlaşıldığından, şikayetçi itirazı hakkında ayrıca karar verilmesine yer olmadığına, dosyanın Dairemizin 4.3.2011 tarih E:2011/100, K:2011/381 sayılı kararı ile yeniden ön inceleme yapılması için iade edilen dosya ile birleştirilmek üzere Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığına (...) iadesine, kararın bir örneğinin itiraz eden vekiline gönderilmesine 22.6.2011 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

  Avukat   -   Danıştay Kararları
0 0
0 yanıt   -  

Avukatlara soru sormak için