0

Danıştay 15. Daire Başkanlığı 2018/3424 E. , 2019/256 K.

Danıştay 15. Daire Başkanlığı 2018/3424 E. , 2019/256 K.
"İçtihat Metni"
T.C.
D A N I Ş T A Y
ONBEŞİNCİ DAİRE
Esas No : 2018/3424
Karar No : 2019/256

TEMYİZ EDEN (DAVACI) :
VEKİLİ :
KARŞI TARAF (DAVALI) :
VEKİLİ :
İSTEMİN KONUSU : ... İdare Mahkemesinin ... tarih ve E:... , K:... sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.
YARGILAMA SÜRECİ :
Dava konusu istem : Davacı tarafından, faaliyette bulunduğu radyoloji laboratuvarında 06/05/2015 tarihinde yapılan olağan denetim sonucunda, Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkındaki Yönetmeliğe aykırılık nedeniyle aynı Yönetmeliğin Ek-6 Müeyyide Formunun açıklamalar kısmının (a) bendinde düzenlenen "Aynı tarihte personel standartlarına ilişkin birden fazla maddeye aykırılığın tespiti halinde müeyyidelerden en ağır olan uygulanır." hükmü gereği bir önceki aya ait 01/04/2015-31/04/2015 tarihleri arasındaki brüt hizmet geliri olan 87.638,35 TL gelirinin binde üçü oranında idari para cezası uygulanması ve ilgili birimin faaliyetinin bir ay süre ile durdurulmasına yönelik İl Sağlık Müdürlüğü'nün 16/12/2015 tarihli ve 69066 sayılı işleminin iptali istenilmiştir.
İlk Derece Mahkemesi kararının özeti : .... İdare Mahkemesince verilen... tarih ve E:... , K:... sayılı kararda; Dairemizin 24/05/2017 gün ve 2016/6236 Esas, 2017/2970 sayılı, bir ay süreyle faaliyetinin durdurulmasına ilişkin kısım yönünden bozma kararına uyularak, olayda, biri stajyer, diğeri belge ibraz edemeyen iki kişi tarafından radyoloji cihazlarının kullanıldığı, bu hususta düzenlenen tutanağın ise sağlık kuruluşu sahibi ile radyoloji uzmanı tarafından imzalandığı, bu itibarla yetkili olmayan kişilerce radyoloji cihazlarının kullanıldığı hususunun sabit olduğu, yetkisiz kişilerce sağlık hizmetinin verildiği sabit olduğundan bu tespite dayalı olarak bir ay süreyle birimin faaliyetinin durdurulmasına yönelik dava konusu işlemde hukuka aykırılık görülmediği sonucuna varılmıştır.
Belirtilen gerekçelerle davanın reddine karar verilmiştir.
TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : Davacı tarafından, personellerin yardımcı, hasta rehberi veya kat sorumlusu olarak istihdam edildikleri, eksik incemeleyle karar verildiği, tutanağın gerçek olayları yansıtmadığı, şirket yetkililerinin tutanağı imzalamasının tutanakta yazılanların kabulü anlamına gelmediği, dava konusu işlemin hukuka aykırı olduğu ileri sürülmektedir.
KARŞI TARAFIN SAVUNMASI : Davalı idare tarafından savunma verilmemiştir.
DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ DÜŞÜNCESİ : Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Danıştay Onbeşinci Dairesince, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:
İdare ve vergi mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı hâlinde mümkündür.
Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU:
Açıklanan nedenlerle;
1. Davacının temyiz isteminin reddine,
2. Davanın yukarıda özetlenen gerekçeyle reddine ilişkin ... İdare Mahkemesinin ... tarih ve E:... , K:... sayılı temyize konu kararının ONANMASINA,
3. Dosyanın anılan Mahkeme'ye gönderilmesine,
5. 2577 sayılı Kanun'un (Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. maddesinin 1. fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren onbeş gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere 24/01/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

  Avukat   -   Danıştay Kararları
0 0
0 yanıt   -  

Avukatlara soru sormak için