0

Danıştay 2. Daire 2011/2536 E. , 2012/981 K.

2. Daire 2011/2536 E. , 2012/981 K.
"İçtihat Metni"
T.C.
D A N I Ş T A Y
İKİNCİ DAİRE
Esas No :2011/2536
Karar No:2012/981

Temyiz İsteminde Bulunan (Davacı) : …
Vekili: …
Taraf: Adana Valiliği
İsteğin Özeti: … İdare Mahkemesi'nce verilen … günlü, E: …, K: … sayılı kararın, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.
Cevabın Özeti:Temyiz isteminin reddi ile Mahkeme kararının onanması gerektiği yolundadır.
Danıştay Tetkik Hakimi: …
Düşüncesi:Davacının temyiz isteminin kabulü ile İdare Mahkemesi kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.
Danıştay Savcısı : …
Düşüncesi: İdare ve vergi mahkemelerince verilen kararların temyizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması gerekmektedir.
Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, istemin reddi ile temyiz edilen Mahkeme kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.
TÜRK MİLLETİ ADINA
Hüküm veren Danıştay İkinci Dairesi'nce dosyanın tekemmül ettiği görüldüğünden yürütmenin durdurulması istemi hakkında bir karar verilmeksizin işin gereği düşünüldü:
Dava, … İli, … İlçesi, … Meslek Lisesinde Makine Öğretmeni (Makine Teknolojisi Alanı, Atölye Şefi) olarak görev yapmakta iken 2010 yılı Mart ayında gerçekleştirilen yönetici atama duyurusu üzerine yaptığı başvuru sonucunda 6. tercihi olan aynı İlçe, Mesleki Eğitim Merkezine Müdür Yardımcısı olarak atanan davacının, 2. tercihi olan … İli, … Mesleki Eğitim Merkezi Müdür Yardımcılığına …'in atanmasına ilişkin işlemin geri alınması ile bu okula kendisinin atamasının yapılması yönünde yaptığı başvurunun reddine ilişkin işlemin iptali istemiyle açılmıştır.
… İdare Mahkemesi'nin 30.12.2010 günlü, E:2010/537, K:2010/1792 sayılı kararıyla; … Mesleki Eğitim Merkezinde, mahkemelerinin ara kararı üzerine davalı idarenin gönderdiği bilgi ve belgelerden, Makine Teknolojisi /Makine ve Kalıp Alanı normunun ve ders programında da Makine Teknolojisi /Makine ve Kalıp Alanı dersi bulunmadığı, bu alan öğretmenlerinin fiilen bu alanda maaş karşılığı ders okutmadıkları, başka branşlarda ders okuttuklarının anlaşıldığı, bu durumda; Makine Teknolojisi /Makine ve Kalıp Alanı öğretmeni olan davacının, … Mesleki Eğitim Merkezinde maaş karşılığı okutabileceği ders bulunmadığından, davacının anılan okula atanabilmesi için , 13.8.2009 günlü, 27318 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmeliğin 7. maddesinde öngörülen şartı taşımadığı anlaşılmakla … Mesleki Eğitim Merkezi Müdür Yardımcılığına …'in atanmasına ilişkin işlemin geri alınması ile bu okula kendisinin atamasının yapılması yönünde yaptığı başvurunun reddine ilişkin hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle dava reddedilmiştir.
Davacı, mahkeme kararının hukuka aykırı olduğunu, sözkonusu okula yönetici olarak atanmak için gerekli şartları taşıdığını, aylık karşılığı okutabileceği derslerin bulunduğunu öne sürmekte ve İdare Mahkemesi kararının bozulması istemektedir.
Dava konusu işlem tarihinde yürürlükte bulunan 13.8.2009 günlü, 27318 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmeliğin yönetici olarak atanacaklarda aranacak genel şartlar başlıklı 7. maddesinin 1. fıkrasının (b) bendinde ; "… mesleki ve teknik eğitim okul ve kurum Müdür Yardımcılığı ve müdür başyardımcılığı ile diğer eğitim kurumlarının her kademedeki yöneticiliklerine atanacaklarda ise Talim ve Terbiye Kurulu Kararlarına göre atamasına esas olan alanların karşılarında gösterilen derslerle sınırlı olmak üzere, atanacağı okul ve kurumda aylık karşılığı okutabileceği ders bulunmak ." hükmü; Müdür Yardımcılığı için duyuru ve atama başlıklı 18. maddesinin 1. fıkrasında; Atama yapılacak eğitim kurumu müdür yardımcılıklarına ihtiyaç duyulan zamanlarda valiliklerce il genelinde her adayın bilgi sahibi olmasını sağlayacak şekilde başvuru tarihinden en az on gün önce duyuru yapılacağı, duyuruda; atama yapılacak eğitim kurumlarının adları, tipleri, başvuracaklarda aranacak şartlar ve diğer hususların belirtileceği, 2. fıkrasında; Müdür Yardımcılığı sınavını kazanmış olan yönetici adayları, duyurusu yapılan boş müdür yardımcılıklarına atanmak üzere, bu Yönetmelik ekinde yer alan EK-1 Yöneticilik İstek Formu ile en az on eğitim kurumunu tercih etmek suretiyle elektronik ortamda İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Yönetim Bilgi Sistemi (İLSİS ) üzerinden başvuruda bulunabileceği, 3. fıkrasında; başvuruda bulunan adayların atamalarının sınav puanı üstünlüğüne göre yapılacağı, hükmü yer almaktadır.
13.8.2009 günlü, 27318 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmeliğin 7. maddesinin 1. fıkrasının (b) bendinde yer alan "mesleki ve teknik eğitim okul ve kurum müdür yardımcılığı ve müdür başyardımcılığı ile diğer eğitim kurumlarının her kademedeki yöneticiliklerine atanacaklarda ise Talim ve Terbiye Kurulu Kararlarına göre atamasına esas olan alanların karşılarında gösterilen derslerle sınırlı olmak üzere, atanacağı okul ve kurumda aylık karşılığı okutabileceği ders bulunmak. ." ibaresi, anılan Yönetmeliğin 15.5.2010 günlü, 27582 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yönetmeliğin 2. maddesi ile değişik 8. maddesinin 1. fıkrasıyla, " mesleki ve teknik eğitim okul ve kurum müdür yardımcılığı ve müdür başyardımcılığı, Anadolu imam hatip lisesi/imam hatip lisesi müdür yardımcılığı ve müdür başyardımcılığı ile diğer eğitim kurumlarının her kademedeki yöneticiliklerine atanacaklarda ise Talim ve Terbiye Kurulu Kararlarına göre atamasına esas olan alanların karşılarında gösterilen derslerle sınırlı olmak üzere atanacağı okul ve kurumda aylık karşılığı okutabileceği ders bulunmak .'' olarak değiştirilmiştir.
Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün "Zorunlu yer değiştirmeler" konulu 23.6.2010 günlü, 31131 sayılı Genel Yazısının, "A-Genel Açıklamalar" başlıklı bölümünün 7. maddesinde ''Zorunlu yer değiştirme kapsamında yapılacak atamalarda adaylar, ilgi (a) Yönetmeliğin 8'inci maddesi kapsamında atanmak istedikleri eğitim kurumunda alanı itibariyle norm kadro bulunup bulunmadığı ya da bölümünün/alanının olup olmadığına bakılmaksızın bu tür eğitim kurumlarının programlarında alanının olması halinde atanabileceklerdir.'' açıklamasına yer verilmiş olup, İstanbul Valiliği'nin bu genel yazının 7 nci maddesinde yer alan açıklamanın sınava dayalı müdür atamalarında da dikkate alınıp alınmayacağı hususunda görüş bildirilmesi isteğine Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünce verilen 25.8.2010 günlü, 54670 sayılı görüş yazısında "Zorunlu yer değiştirmeler" konulu 23.6.2010 günlü, 31131 sayılı Genel Yazısının, "A-Genel Açıklamalar" başlıklı bölümünün 7. maddesinde yer alan açıklamanın dönemi itibariyle zorunlu yer değiştirme kapsamında bir başka eğitim kurumu müdürlüklerine atanacaklara yönelik olarak yapılmış ise de zorunlu yer değiştirme kapsamındaki atamalar dışındaki yönetici atama ve yer değiştirmelerinde de aynı uygulamanın esas alınması gerektiği bildirilmiştir.
Gelişen bu hukuki süreç karşısında, gerek 13.8.2009 günlü, 27318 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmeliğin 7. maddesinin 1. fıkrasının (b) bendinde yer alan "..mesleki ve teknik eğitim okul ve kurum müdür yardımcılığı ve müdür başyardımcılığı ile diğer eğitim kurumlarının her kademedeki yöneticiliklerine atanacaklarda ise Talim ve Terbiye Kurulu Kararlarına göre atamasına esas olan alanların karşılarında gösterilen derslerle sınırlı olmak üzere, atanacağı okul ve kurumda aylık karşılığı okutabileceği ders bulunmak." ibaresinden, gerekse anılan Yönetmeliğin 15.5.2010 günlü, 27582 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yönetmeliğin 2. maddesi ile değişik 8. maddesinin 1. fıkrasında yer alan " mesleki ve teknik eğitim okul ve kurum müdür yardımcılığı ve müdür başyardımcılığı, Anadolu imam hatip lisesi/imam hatip lisesi müdür yardımcılığı ve müdür başyardımcılığı ile diğer eğitim kurumlarının her kademedeki yöneticiliklerine atanacaklarda ise Talim ve Terbiye Kurulu Kararlarına göre atamasına esas olan alanların karşılarında gösterilen derslerle sınırlı olmak üzere, atanacağı okul ve kurumda aylık karşılığı okutabileceği ders bulunmak .'' ibaresinden mesleki ve teknik eğitim okul ve kurum müdür yardımcılıklarına yapılacak atamalarda adayların atanmak istedikleri eğitim kurumunda alanları itibariyle norm kadronun bulunup bulunmaması ya da bölümünün / alanının olup olmaması değil , bu tür eğitim kurumlarının programlarında alanlarının bulunup bulunmaması olarak anlaşılması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.
Dosyanın incelenmesinden, … İli, … İlçesi, … Teknik ve Endüstri Meslek Lisesinde Makine Öğretmeni (Makine Teknolojisi Alanı, Atölye Şefi) olarak görev yapan davacının, 2009 yılı okul müdür yardımcılığı için yapılan sınavda 73 puan alarak başarılı olduğu, Adana Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğünün Eğitim Kurumları Müdür Yardımcılıklarına atama yapılması ile ilgili 2010 Yılı Mart ayında yapılan duyurusuna istinaden davacının 11.3.2010 tarihinde 6 okul tercihi yaparak başvuruda bulunduğu, yapılan değerlendirme sonucu 6. tercihi olan … İli, … İlçesi, Mesleki Eğitim Merkezi Müdür Yardımcılığına atamasının yapıldığı, 2. tercih olan aynı İl, … Mesleki Eğitim Merkezine ise bu okulun programında Makine Teknolojisi /Makine ve Kalıp Alanı normunun ve atanmaya esas olan alanı itibariyle maaş karşılığı okutabileceği dersinin bulunmadığı nedeniyle davacının bu okula yaptığı başvurusunun değerlendirmeye alınmayarak iptal edildiği, anılan okula … İlçesi, … Teknik ve Endüstri Meslek Lisesinde Elektrik-Elektronik Teknolojisi/Elektronik alanı öğretmeni olarak görev yapan …'in, okulun Elektrik-Elektronik Teknolojisi/Elektronik alanı normunun bulunduğundan bahisle atamasının yapıldığı, davacının 2. tercihi olan … İli, … Mesleki Eğitim Merkezi Müdür Yardımcılığına …'in atanmasına ilişkin işlemin geri alınması ile bu okula kendisinin atamasının yapılması talebiyle davalı idareye başvuruda bulunduğu, başvurusunun reddi üzerine bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.
Dava konusu işlem tarihi itibariyle Milli Eğitim Bakanlığı Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı olarak eğitim öğretim hizmetlerini yürüten Mesleki Eğitim Merkezlerinin öğretim programları incelendiğinde davacının alanı olan Makine Teknolojisi /Makine ve Kalıp Alanının eğitim programında yer aldığı görülmektedir.
Olayda, alanı Makine Teknolojisi /Makine ve Kalıp olan davacının 2. sırada tercihte bulunduğu … İli, … Mesleki Eğitim Merkezinde uygulanan alan programları arasında Makine Teknolojisi /Makine ve Kalıp alanı bulunmamakla birlikte Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı olarak eğitim öğretim hizmetlerini yürüten Mesleki Eğitim Merkezlerinin öğretim programlarında bu alanın bulunduğu ve yukarıda da değinildiği gibi mesleki ve teknik eğitim okul ve kurum müdür yardımcılıklarına yapılacak atamalarda adayların bu tür eğitim kurumlarının programlarında alanlarının bulunmasının yeterli olması karşısında davacının okul müdür yardımcısı olarak atanmak amacıyla başvuruda bulunduğu/ tercihte bulunduğu … İli, … Mesleki Eğitim Merkezi için başvurusunun kabul edilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.
Bu durumda ; davacının … İli, … Mesleki Eğitim Merkezi Müdür Yardımcılığına atanmak istemiyle yaptığı başvurusunun kabul edilerek, atanma isteminin davacının başvurusu ile aynı okulu tercih edenlerin ve tercih ederek ataması yapılan …'in başvuruları yeniden değerlendirilmek suretiyle anılan okulun müdür yardımcılığına başvuruda bulunan ve koşulu taşıyan tüm adaylar arasında yapılacak olan değerlendirme sonucu puan üstünlüğü esas alınarak atama yapılması gerektiğinden , … İli, … İlçesi, Mesleki Eğitim Merkezine Müdür Yardımcısı olarak atanan davacının, 2. tercihi olan … İli, … Mesleki Eğitim Merkezi Müdür Yardımcılığına …'in atanmasına ilişkin işlemin geri alınması ile bu okula kendisinin atamasının yapılması yönünde yaptığı başvurunun reddine ilişkin işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.
Açıklanan nedenlerle, davacının temyiz isteminin kabulüyle, … İdare Mahkemesi'nce verilen … günlü, E: …, K: … sayılı kararın, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinin 1/b fıkrası uyarınca bozulmasına, aynı maddenin 3622 sayılı Kanun'la değişik 3. fıkrası gereğince ve yukarıda belirtilen hususlar da gözetilerek yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın adı geçen Mahkeme'ye gönderilmesine, tebliğ tarihi izleyen on beş gün içinde Danıştay'a kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere 14.3.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

  Avukat   -   Danıştay Kararları
0 0
0 yanıt   -  

Avukatlara soru sormak için