0

Danıştay 2. Daire 2018/2801 E. , 2019/715 K.

2. Daire 2018/2801 E. , 2019/715 K.
"İçtihat Metni"
T.C.
D A N I Ş T A Y
İKİNCİ DAİRE
Esas No : 2018/2801
Karar No : 2019/715


TEMYİZ EDEN (DAVACI) :
VEKİLİ :
KARŞI TARAF (DAVALILAR) : 1-
2-
VEKİLLERİ :
İSTEMİN KONUSU : ... İdare Mahkemesince verilen ... günlü, ... sayılı kararın temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.
YARGILAMA SÜRECİ : Dava Konusu İstem: Dava, ... ili, ... Belediye Başkanlığı emrinde görev yapmakta iken, 6360 sayılı Kanun'un Geçici 1. maddesinin 8. fıkrası kapsamında ... Su ve Atıksu İdaresi (...) Genel Müdürlüğü emrine paylaştırılmak suretiyle devredilen davacının, norm kadro ve ihtiyaç fazlası personel olarak bildirilmesi üzerine, Karayolları Genel Müdürlüğü ... Bölge Müdürlüğü emrine atanmasına ilişkin işlemin iptali istemiyle dava açılmıştır.
İlk Derece Mahkemesi Kararının Özeti:
... İdare Mahkemesince, Danıştay İkinci Dairesinin 06/03/2017 günlü, E:2016/5833, K:2017/1679 sayılı, yanlış ve eksik hasım nedeniyle bozma kararına uyularak nın hasım mevkiinden çıkarılıp, ... Su ve Atıksu İdaresi (...) Genel Müdürlüğünün de hasım mevkiine alınmak suretiyle verilen temyize konu kararla; ... Belediye Başkanlığı emrinde işçi olarak görev yapan davacının, 6360 sayılı Kanun kapsamında öncelikle ... Genel Müdürlüğüne devrinin yapıldığı 30/03/2014 tarihi itibarıyla anılan Genel Müdürlük emrinde 369 işçi görev yapmaktayken, 6360 sayılı Kanun kapsamında 453 işçinin ... Genel Müdürlüğü emrine devredilmesi sonrasında bu sayının 822 olduğu; 10/04/2014 günlü, 28968 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşlar ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik ile ... Genel Müdürlüğünün sürekli işçi norm kadro sayısının 516 olarak belirlendiği; bu haliyle, devir işlemi gerçekleştirildikten sonra davacının da aralarında bulunduğu 306 işçinin norm kadro fazlası personel olduğunun anlaşıldığı; ... Genel Müdürlüğünün 10/06/2014 günlü, 12362 sayılı yazısında 306 işçi personelin norm kadro fazlası olduğu; davacının da aralarında yer aldığı 300 işçinin aynı zamanda ihtiyaç fazlası personel olduğunun belirtildiği; bu durumda, sürekli işçi kadrosunda bulunan ve devrinin gerçekleştiği kurumda norm kadro ve ihtiyaç fazlası personel olan davacının, 6360 Sayılı Kanun'un Geçici 1. maddesinin 9. fıkrası uyarınca Devlet Personel Başkanlığına bildirilmesi üzerine, Karayolları Genel Müdürlüğü ... Bölge Müdürlüğü emrine atanmasına ilişkin işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine hükmedilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI :
Davacı tarafından;
... Belediye Başkanlığında işçi olarak görev yapmaktayken, 6360 sayılı Kanun'un Geçici 1. maddesinin 8. fıkrası kapsamında, paylaştırmaya tabi personel olarak ... Su ve Atıksu İdaresi (...) Genel Müdürlüğü emrine devredildiği; paylaştırmaya tabi personel olması nedeniyle ihtiyaç fazlası personel olarak bildirilemeyeceği; İdare Mahkemesince bu durumun değerlendirilmediği; 6360 sayılı Kanun’un Geçici 1. maddesinin 8. fıkrasında yer alan hükme rağmen Mahkemece, anılan Kanun’un Geçici 1. maddesinin 9. fıkrası kapsamında değerlendirme yapılarak, norm kadro ve ihtiyaç fazlası personel olarak bildirilmesinde idarenin geniş takdir yetkisi olduğu yönünde yapılan değerlendirmede hukuki isabet bulunmadığı belirtilerek İdare Mahkemesi kararının bozulması istenilmektedir.
CEVABININ ÖZETİ :
...nce;
... Genel Müdürlüğünün 10/06/2014 günlü, 12362 sayılı yazısı ile norm kadro ve ihtiyaç fazlası personel olarak tespit edilen memur ve işçilere ilişkin formlarının idarelerine sunulduğu;
Devir, Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonunca, ... Genel Müdürlüğü emrine tüzel kişiliği kaldırılan il özel idaresi, belde belediyeleri, ilçe belediyeleri ve birliklerden 453 işçi devredildiği; devir sonrasında ... Genel Müdürlüğü emrinde 822 işçinin görev yaptığı; 10/04/2014 günlü, 28968 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik ile ... Genel Müdürlüğünün sürekli işçi norm kadro sayısının 516 olarak belirlendiği; ... Genel Müdürlüğünce norm kadro ve ihtiyaç fazlası personel olarak bildirilen 204 işçinin Komisyonca norm kadro ve ihtiyaç fazlası personel olduğunun tespit edildiği;
Öte yandan, Danıştay Beşinci Dairesinin 07/04/2016 günlü, E:2016/2722 sayılı yürütmenin durdurulması kararına istinaden davacının atama teklifinin iptal edildiği belirtilerek davacının temyiz isteminin reddiyle, İdare Mahkemesi kararının onanması istenilmektedir.

... GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN
CEVABININ ÖZETİ : Cevap verilmemiştir.
DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ :
DÜŞÜNCESİ : Davalı idarelerden nün görev itirazı karara bağlanmadan uyuşmazlığın esası hakkında karar verilmiş olduğundan, davacının temyiz isteminin kabul edilerek, İdare Mahkemesi kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA
Hüküm veren Danıştay İkinci Dairesince; dosyanın tekemmül ettiği anlaşıldığından davacının yürütmenin durdurulması istemi hakkında karar verilmeksizin, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

İNCELEME VE GEREKÇE :

MADDİ OLAY :
... İdare Mahkemesince, Danıştay İkinci Dairesinin 06/03/2017 günlü, E:2016/5833, K:2017/1679 sayılı, yanlış ve eksik hasım nedeniyle bozma kararına uyularak hasım mevkiinden çıkarılıp, ... Su ve Atıksu İdaresi (...) Genel Müdürlüğü de hasım mevkiine alınmıştır.
... Genel Müdürlüğü tarafından süresinde verilen savunmada, diğer hususlar yanında öncelikle uyuşmazlığın adli yargının görev alanına girdiği, bu nedenle davanın görüşülüp çözümlenmesi idari yargının görevine girmediğinden, davanın görev yönünden reddine karar verilmesi gerektiği yönünde görev itirazında bulunulduğu anlaşılmaktadır.

İLGİLİ MEVZUAT :
Davalı idarelerden nce görev itirazının yapıldığı tarihteki haliyle yürürlükte bulunan 2247 sayılı Uyuşmazlık Mahkemesinin Kuruluş ve İşleyişi Hakkında Kanun'un 10. maddesinin 1. fıkrasında, görev uyuşmazlığı çıkarma; adli, idari ve askeri bir yargı merciinde açılmış olan davada ileri sürülen görev itirazının reddi üzerine, görev konusunun incelenmesinin Uyuşmazlık Mahkemesinden istenmesi olarak tanımlanmış; 2. fıkrasında, olumlu görev uyuşmazlığı çıkarma, öncelikle görev itirazının idari yargı yerlerinde dilekçe ve savunma evresi tamamlanmadan yapılmış olması ve yargı yerlerinin de kendilerinin görevli olduklarına karar vermiş bulunmaları şartına bağlanmış; 3. fıkrasında, görev itirazının yargı merciince yerinde görülerek görevsizlik kararı verilmesi halinde, görev konusunun Uyuşmazlık Mahkemesince incelenebilmesinin, temyizen bu kararın bozulmuş ve yargı merciince de bozmaya uyularak görevli olduğuna karar verilmiş bulunmasına bağlı olduğu belirtilmiş; anılan Kanun'un "Yargı merciince yapılacak işlemler" başlıklı 12. maddesinde ise, "Görev itirazında bulunan kişi veya makam, itirazın reddine ilişkin kararın verildiği tarihten, şayet bu kararın tebliği gerekiyorsa tebliğ tarihinden, itiraz yolu açık bulunan ceza davalarında ise ret kararının kesinleştiği tarihten başlayarak onbeş gün içinde, uyuşmazlık çıkarılmasını istemeye yetkili makama sunulmak üzere iki nüsha dilekçeyi itirazı reddeden yargı merciine verir.
Bu yargı mercii, dilekçenin bir nüshasını ve varsa eklerini yedi gün içinde cevabını bildirmesi için diğer tarafa tebliğ eder. Tebligat yapılan taraf, süresi içinde bu yargı merciine cevabını bildirmezse, cevap vermekten vazgeçmiş sayılır.
Yargı mercii, itiraz dilekçesi üzerine verdiği itirazı ret kararını kaldırarak görevsizlik kararı vermediği takdirde; yetkili makama sunulmak üzere kendisine verilen dilekçeyi, alınan cevabı ve görevsizlik itirazının reddine ilişkin kararını, dava dosyası muhtevasının onaylı örnekleriyle birlikte uyuşmazlık çıkarmak isteminde bulunmaya yetkili makama gönderir..." düzenlemesine yer verilmiştir.

HUKUKİ DEĞERLENDİRME :
Anılan hükümlere göre, adli veya idari yargı merciine açılmış bir davada, görev itirazında bulunulması halinde esasa girilmeden bu itiraz hakkında bir karar verilmeli ve itirazın reddedilmesi halinde bu karar tebliğ edilerek, görev itirazında bulunan kişi veya makama görev uyuşmazlığı çıkarma olanağı tanınmalıdır.
Bu durumda, İdare Mahkemesince öncelikle 2247 sayılı Kanun hükümleri gereğince görev itirazının karara bağlanması, uyuşmazlığın görüşülüp çözümlenmesinde idari yargı yerinin görevli olduğu kanaatine varılıyorsa öncelikle "görevlilik kararı" verilmesi, ilgili tarafın başvurusu üzerine yetkili makamca görev uyuşmazlığı çıkarılması halinde görev uyuşmazlığının sonucu beklenerek, daha sonra uyuşmazlığın esasının görüşülmesi gerekmektedir.

KARAR SONUCU :

Açıklanan nedenlerle;

1- Davacının temyiz isteminin kabulüne;
2- ... 2. İdare Mahkemesince verilen ... günlü, ... sayılı kararın, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun temyize konu kararın verildiği tarih itibarıyla yürürlükte olan haliyle 49. maddesinin 1/c fıkrası uyarınca BOZULMASINA,
3- Yürütmenin durdurulması istemi görüşülmediğinden kullanılmayan ...-TL harcın davacıya iadesine,
4- Aynı maddenin 3622 sayılı Kanun ile değişik 3. fıkrası gereğince ve yukarıda belirtilen hususlar da gözetilerek yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın, ... Mahkemesine gönderilmesine,
5- Tebliğ tarihini izleyen onbeş (15) gün içinde Danıştayda karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 20/02/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

  Avukat   -   Danıştay Kararları
0 0
0 yanıt   -  

Avukatlara soru sormak için