0

Danıştay 2. Daire Başkanlığı 2015/6070 E. , 2016/1004 K.

Danıştay 2. Daire Başkanlığı 2015/6070 E. , 2016/1004 K.
"İçtihat Metni"
T.C.
D A N I Ş T A Y
İKİNCİ DAİRE
Esas No : 2015/6070
Karar No : 2016/1004


Temyiz İsteminde Bulunan (Davalı): / ANKARA
Vekili :
Karşı Taraf (Davacı) :
Vekili :

İsteğin Özeti : ... 3. İdare Mahkemesi'nce verilen...günlü, ... sayılı kararın, dilekçede yazılı nedenlerle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması isteminden ibarettir.
Cevabın Özeti : Cevap verilmemiştir.
Danıştay Tetkik Hakimi :
Düşüncesi : Mahkeme kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.


TÜRK MİLLETİ ADINA
Hüküm veren Danıştay İkinci Dairesi'nce işin gereği düşünüldü:
Dava; ... Ormancılık Araştırma Ensitüsü Müdürlüğü (İzmir) emrinde başmühendis olan davacı tarafından, rotasyon nedeniyle ... Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü (...) Orman Ekolojisi ve Toprak Araştırmaları Başmühendisliğine naklen atanmasına ilişkin 15/07/2014 günlü, 2687 sayılı işlemin iptali istemiyle açılmıştır.
... 3. İdare Mahkemesi'nin ... günlü, ... sayılı kararıyla; davacının ... Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünde 10 yıldan fazla Başmühendis olarak görev yaptığı belirtilerek, ilgili yönetmeliğin 10-b maddesinde belirtilen, Başmühendisler ve mühendislerin, aynı bölge müdürlüğü bünyesinde aynı görevde 10 yıldan fazla görev yapamayacaklarına ilişkin hüküm uyarınca naklen atama işleminin tesis edildiği anlaşılmakta ise de, ilgili fıkranın bölge müdürlüğü bünyesinde görev yapan başmühendis ve mühendislere ilişkin olduğu, yukarıda belirtildiği gibi ilgili yönetmelikte davacının da görev yaptığı Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünde görev yapan başmühendis ve mühendislerin naklen atamaya esas olmak üzere aynı Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünde en fazla ne kadar süreyle görev yapacaklarına ilişkin bir düzenlemenin bulunmadığı görüldüğünden, davacının görev yaptığı taşra birimine ilişkin olmayan, Orman Bölge Müdürlüğü bünyesinde görev yapan başmühendis ve mühendislere ilişkin yönetmelik hükmü esas alınmak suretiyle tesis edilen dava konusu naklen atama işleminde hukuka ve mevzuata uyarlık görülmediği gerekçesiyle dava konusu işlem iptal edilmiştir.
Davalı idare, dava konusu işlemin hukuka uygun olduğunu ileri sürmekte ve İdare Mahkemesi kararının temyizen incelenerek bozulmasını istemektedir.
Uyuşmazlığın çözümlenebilmesi bakımından, Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü bünyesinde görev yapan mühendis ve başmühendislerin, Personelinin Atama ve Yer Değiştirme Esaslarına İlişkin Yönetmelik kapsamında rotasyona tabi personel olup olmadığının ortaya konulması gerekmektedir.
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 76. maddesinin 1. fıkrasında, "Kurumlar görev ve unvan eşitliği gözetmeden kazanılmış hak aylık dereceleriyle memurları bulundukları kadro derecelerine eşit veya 68. maddedeki esaslar çerçevesinde daha üst, kurum içinde aynı veya başka yerlerdeki kadrolara naklen atayabilirler." hükmüne yer verilmiştir.
Anılan madde ile memurların naklen atanmaları konusunda idareye takdir yetkisi tanındığı açık olup, bu yetkinin ancak kamu yararı ve hizmet gerekleri gözardı edilerek kullanıldığının kanıtlanması ya da idari yargı merciince saptanması halinde, sözü edilen bu durumun dava konusu idari işlemin neden ve amaç yönlerinden hukuka aykırılığı nedeniyle iptalini gerektireceği yerleşmiş yargısal içtihatlarla kabul edilmiş bulunmaktadır.
Öte yandan; 13/10/2013 günlü, 28794 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren ve işlem tarihinde yürürlükte olan Orman Genel Müdürlüğü Personelinin Atama ve Yer Değiştirme Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 4. maddesinde; "... g) Müdür: Enstitü Müdürünü, Orman İşletme Müdürünü, Orman Fidanlık Müdürünü, Eğitim Merkezi Müdürünü ve Yedek Parça Depo Müdürünü, ğ) Müdür Yardımcısı: Enstitüsü Müdür Yardımcısını, Orman İşletme Müdür Yardımcısını, Orman Fidanlık Müdür Yardımcısını ve Yedek Parça Depo Müdür Yardımcısını, i) Yer değiştirme suretiyle atanma: Bu Yönetmelik kapsamındaki personelin tespit edilen hizmet bölgelerine belirli süreler dâhilinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 76 ncı maddesindeki esaslar çerçevesinde atanmasını," ifade edecek şekilde tanımlanmış olup, 5. maddesinde; "Bu Yönetmeliğin uygulanması ile ilgili olarak aşağıdaki ilkelere uyulur: a) Yer değiştirme suretiyle atamalarda kadro imkanları ile hizmet ihtiyacı göz önünde bulundurulur. b) Hizmet bölgeleri arasında hizmetin gereği esas alınarak adil ve dengeli dağılım sağlanır. c) Atamalarda, görevlendirmeler dahil, Genel Müdürlük tarafından belirlenen ve olması gereken kadro sayısı aşılamaz." kuralı ile 'Zorunlu yer değiştirmeye tabi personel' başlıklı 6. maddesinde; " merkez ve taşra teşkilatında yer alan Orman İşletme Müdürleri, Orman Fidanlık Müdürleri, Eğitim Merkezi Müdürleri, Enstitüsü Müdürleri, Yedek Parça Depo Müdürleri, Müdür Yardımcıları, Orman İşletme, Orman Fidanlık, Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza, Depo, Kadastro Mülkiyet ve Arboretum Şefliği görevini yürüten personel, Başmühendis ve mühendisler zorunlu yer değiştirmeye tabidir." kuralı düzenlenmiştir.
Aynı Yönetmeliğin 9. maddesinde, mühendis/şef ve müdür yardımcısı ile müdür/başmühendis unvanlı kadrolarda görev yapanların bu Yönetmeliğe göre düzenlenen 4 hizmet bölgesinde kaç yıl süreyle zorunlu çalışma yükümlülüğüne tabi oldukları belirlenmiş olup, 'Hizmet bölgelerinde en fazla çalışılabilecek süreler' başlıklı 10. maddesinde ise; "(1) Taşra teşkilatı birimlerinde bulunan kadrolar ve görevler esas alınarak en fazla çalışılabilecek süreler aşağıda gösterilmiştir.
a) Şefler aynı şeflik, müdür yardımcıları ile müdürler aynı müdürlük bünyesinde aynı görevde 5 yıldan fazla,
b) Başmühendisler ve mühendisler, aynı bölge müdürlüğü bünyesinde aynı görevde 10 yıldan fazla,
c) Şube müdürleri aynı bölge müdürlüğü bünyesinde aynı görevde 7 yıldan fazla,
ç) Bölge müdür yardımcıları ile bölge müdürleri aynı bölge müdürlüğü bünyesinde aynı görevde 5 yıldan fazla,
d) Enstitü müdür ve müdür yardımcıları aynı müdürlükte 10 yıldan fazla aynı unvanda,
e) Saymanlar aynı müdürlükte 7 yıldan fazla,
görev yapamazlar.
(2) Merkez teşkilatı birimlerinde şube müdürleri, aynı müdürlükte 7 yıldan fazla görev yapamazlar ve bunlar aynı birimde veya diğer birimler arasında yer değişikliğine tabi tutulurlar. Mühendisler ise aynı daire başkanlığı bünyesinde aynı yerde 10 yıldan fazla görev yapamazlar." kuralı ile Geçici 1. maddesinin ilk iki fıkrasında; "(1) Yer değiştirme suretiyle atamaya tabi görevlerde bulunanların bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce görev yaptıkları bölgelerde aynı unvanda geçen süreleri, bu Yönetmelikteki hizmet bölgelerine intibak ettirilir. (2) İntibak sonucunda bulunduğu bölgede çalışma süresi dolan personel ile ilgili olarak bir yıl içerisinde unvanlarına uygun görevlere atamaları yapılır." kuralı getirilmiştir.
Dosyanın incelenmesinden; 22/05/1996 yılından itibaren ... Ormancılık Araştırma Ensitüsü Müdürlüğünde başmühendis olarak görev yapan davacının, aynı yerde 10 yıldan fazla süredir görev yaptığından bahisle Orman Genel Müdürlüğü Personelinin Atama ve Yer Değiştirme Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 10. maddesi kapsamında rotasyona tabi tutulduğu ve yapılan değerlendirme sonucunda ilgili Yönetmelik ve 657 sayılı Kanunun 76. maddesi gereğince 15/07/2014 günlü, 2687 sayılı dava konusu işlem tesis edilmek suretiyle ... Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Orman Ekolojisi ve Toprak Araştırmaları Başmühendisliğine aynı unvanla naklen atandığı anlaşılmıştır.
Her ne kadar; davacı tarafından mühendis olarak görev yaptığı Araştırma Enstitüsü Müdürlüklerinin, 'nün doğrudan merkeze bağlı taşra teşkilatı olduğu, bu nedenle Orman Genel Müdürlüğü Personelinin Atama ve Yer Değiştirme Esaslarına İlişkin Yönetmelik kapsamında rotasyona tabi tutulmaması gerektiği öne sürülmekte ise de, Araştırma Enstitüsü Müdürlüklerinin kuruluşu hakkındaki mevzuata bakıldığında; 17/08/2012 günlü, 28387 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmeliğin 1. maddesinde; "Bu Yönetmeliğin amacı, nün doğrudan merkeze bağlı taşra teşkilatı olan ve ormancılık araştırma faaliyetlerini yürüten Araştırma Enstitüsü Müdürlüklerinin görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir." kuralına yer verilmekle Yönetmeliğin amacının belirlendiği, şu halde idari yönden 'nün doğrudan merkeze bağlı taşra teşkilatı birimi olduğu görülen Araştırma Enstitüsü Müdürlüklerinde görev yapan Araştırma Enstitüsü Müdür ve Müdür Yardımcılarının yukarıda alıntısına yer verilen Personelinin Atama ve Yer Değiştirme Esaslarına İlişkin Yönetmelik kapsamında zorunlu hizmete tabi personel arasında sayılmakla birlikte diğer Müdür ve Müdür Yardımcılarından farklı zorunlu hizmet süresine tabi tutuldukları, buna karşın Mühendis ve Başmühendis unvanlı personel için salt taşra ve merkez ayrımı yapılmak suretiyle zorunlu hizmet süresinin belirlendiği, ancak taşra teşkilatına dahil tüm birimlerde, dolayısıyla taşra teşkilatı olduğu hususunda tereddüt bulunmayan Araştırma Enstitüsü Müdürlüklerinde de görev yapan Mühendis ve Başmühendislerin anılan Yönetmeliğin 10. maddesi kapsamında yer aldığı ve rotasyona tabi olduğu kuşkusuz olup, aksi yöndeki davacı iddiası yerinde görülmemiştir.
Zira; dosya kapsamından davalı bünyesinde uyuşmazlık dönemi itibariyle 27 Orman Bölge Müdürlüğü ve çalışma alanı bakımından ayrı kurulmuş olan 12 Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünün bulunduğu, ormancılık araştırma faaliyetlerini yürütmek konusunda görev yapmak üzere kurulu olan ve idari yönden Bölge Müdürlüğüne bağlı olmayıp Genel Müdürlüğe bağlı bir taşra kuruluşu olan Araştırma Enstitüsü Müdürlüklerinin, faaliyet alanı itibariyle bulunduğu bölge müdürlüğü ile aynı bölge kapsamında değerlendirilmesi gerektiği sonucuna varıldığından, başmühendis unvanıyla görev yapan davacının, görev ve hizmet alanı dikkate alınmak suretiyle yine bir Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü emrine naklen atandığı anlaşılmaktadır.
Bu durumda; 10 yıldan fazla süredir aynı Bölge Müdürlüğünün faaliyet alanı kapsamında bulunan Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü bünyesinde başmühendis olarak görev yapan davacının, yukarıda yer verilen düzenlemeler nedeniyle rotasyona tabi olduğu açık olup, aksi yönde verilen Mahkeme kararında hukuki isabet bulunmamaktadır.
Öte yandan; davacının rotasyona tabi tutulması gerektiği açık olmakla birlikte, ... Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Orman Ekolojisi ve Toprak Araştırmaları Başmühendisliğine atanmasına ilişkin dava konusu 15/07/2014 günlü, 2687 sayılı işlemin iptali istemi hakkında, anılan Yönetmelikte öngörülen (puan, tercih sırası, hizmet bölgesi, özür halleri vs.) kriterler yönünden yeniden bir irdeleme yapılması gerektiği ortadadır.
Açıklanan nedenlerle; davalı idarenin temyiz isteminin kabulüyle, ... 3. İdare Mahkemesi'nce verilen ... günlü, ... sayılı kararın, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun temyize konu kararın verildiği tarihte yürürlükte olan haliyle 49. maddesinin 1/b fıkrası uyarınca bozulmasına, aynı maddenin 3622 sayılı Kanun'la değişik 3. fıkrası gereğince ve yukarıda belirtilen hususlar da gözetilerek yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın adı geçen Mahkeme'ye gönderilmesine, tebliğ tarihini izleyen onbeş gün içinde Danıştay'a kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere, 02/03/2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

  Avukat   -   Danıştay Kararları
0 0
0 yanıt   -  

Avukatlara soru sormak için