0

Danıştay 2. Daire Başkanlığı 2016/15153 E. , 2019/7353 K.

Danıştay 2. Daire Başkanlığı 2016/15153 E. , 2019/7353 K.

"İçtihat Metni"
T.C.
D A N I Ş T A Y
İKİNCİ DAİRE
Esas No : 2016/15153
Karar No : 2019/7353

TEMYİZ EDEN (DAVALI): Sağlık Bakanlığı/ANKARA
VEKİLLERİ : …
KARŞI TARAF (DAVACI): …
VEKİLİ : …
İSTEMİN KONUSU: … İdare Mahkemesince verilen … günlü, E:…, K:… sayılı kararın temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ :
Dava Konusu İstem : Dava; … Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Anabilim Dalında uzmanlık eğitimini tamamlayan ve zorunlu Devlet hizmeti yükümlülüğü kurasına tabi olan davacının, eş durumu özrünün göz önünde bulundurulması talebinin reddine dair 18/08/2015 günlü davalı idare işleminin iptali istemiyle açılmıştır.

İlk Derece Mahkemesi Kararının Özeti : Dava konu işlemin dayanağı olan, Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nin 20. maddesinin 7. fıkrasının, Danıştay Onaltıncı Dairesinin 30/09/2015 günlü, E:2015/18634 sayılı kararıyla hukuka aykırı bulunarak yürütülmesinin durdurulduğu dikkate alındığında, hukuki dayanağı kalmayan işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline hükmedilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : Danıştay Onaltıncı Dairesinin 30/09/2015 günlü, E:2015/18634 sayılı kararının, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun 20/01/2016 günlü, YD İtiraz No:2015/1421 sayılı kararı ile kaldırıldığı, tesis edilen işlemin mevzuata uygun olduğu ileri sürülerek İdare Mahkemesi kararının bozulması istenilmektedir.

KARŞI TARAFIN CEVABI : Cevap verilmemiştir.

DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ : …
DÜŞÜNCESİ : Temyiz isteminin reddi ile İdare Mahkemesi kararının gerekçesi değiştirilmek suretiyle onanması gerektiği düşünülmüştür.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay İkinci Dairesince, 25/08/2017 günlü, 30165 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 694 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'ye eklenen Geçici 15. madde uyarınca, kaldırılan Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumunun dava ve icra takip işlerinin Sağlık Bakanlığına devredildiği görüldüğünden, davanın Sağlık Bakanlığı husumetiyle görülmesine karar verilerek, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

İNCELEME VE GEREKÇE :
MADDİ OLAY :
… Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Anabilim Dalında uzmanlık eğitimini tamamlayan ve Devlet hizmeti yükümlülüğü kurasına tabi olan davacının, eşinin … Üniversitesi Hastanesinde sağlık teknisyeni olarak çalıştığından bahisle eş durumu özrünün göz önünde bulundurulması talebiyle yapmış olduğu başvurunun, Yönetmeliğin 20. maddesi uyarınca reddedilmesi üzerine temyizen incelenen dava açılmıştır.

İLGİLİ MEVZUAT :
26/03/2013 günlü, 28599 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nin, 04/04/2015 günlü, 29316 sayılı Resmi Gazete'de yayomlanan Yönetmelik ile değişik 20. maddesinin 2. fıkrasının (c) bendinin dava konusu işlem tarihi itibarıyla yürürlükte olan halinde; "Eşlerin farklı kamu kurum ve kuruluşlarında kamu personeli olarak çalışması halinde; ... Yer değişikliği talebinde bulunan personelin eşinin görev yaptığı yerin kendi unvan ve branşında C veya D hizmet grubunda olması halinde eşinin görev yaptığı yere ataması yapılır. Aksi halde ilgili kurumla koordinasyon sağlanır. Eşinin görev yaptığı kurumun başka yerde teşkilatının bulunmaması, kadro veya mevzuatı açısından aile birliği mazeretine dayalı atanma imkânının olmaması halinde talebi değerlendirilir." hükmü, 7. fıkrasında ise; "Stratejik personelin yer değiştirme taleplerinde bu maddenin ikinci fıkrasının (c) bendi ile beşinci fıkrası uygulanmaz.” hükmü düzenlenmiştir.

HUKUKİ DEĞERLENDİRME :
İdare Mahkemesince verilen temyize konu kararda, Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nin 20. maddesinin 7. fıkrasında yer alan "Stratejik personelin yer değiştirme taleplerinde bu maddenin ikinci fıkrasının (c) bendi ile beşinci fıkrası uygulanmaz." düzenlemesinin, Danıştay Onaltıncı Dairesinin 30/09/2015 günlü, E:2015/18634 sayılı kararıyla yürütülmesinin durdurulduğu hususuna yer verilmiş ise de; anılan karara karşı taraflarca yapılan itiraz başvurusu sonucunda, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun 20/01/2016 günlü, YD İtiraz No:2015/1421 sayılı kararı ile davalı idarenin itirazı kabul edilerek, dava konusu maddenin yürütülmesinin durdurulmasına dair kararın kaldırılmasına hükmolunduğu ve kararın sonuçlarının ortadan kalktığı anlaşılmakla birlikte, başka bir davada söz konusu Yönetmelik hükmünün yürütülmesinin durdurulması yolunda Danıştay İkinci Dairesince verilen 12/10/2016 günlü, E:2016/11793 sayılı karara karşı davalı idarelerce yapılan itiraz, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun 15/05/2017 günlü, YD İtiraz No:2017/455 sayılı kararıyla reddedilmiş, bilahare, Danıştay İkinci Dairesince verilen 20/06/2018 günlü, E:2016/11793, K:2018/4139 sayılı kararla, anılan Yönetmelik hükmü yürürlükten kaldırıldığı gerekçesiyle karar verilmesine yer olmadığına hükmedilmiştir.
Bu durumda; … ilinden başka yerde teşkilatı bulunmayan … Üniversitesi Hastanesinde görev yapan eşinin bulunduğu yere atanma isteğinde bulunan davacının talebinin, yukarıda metnine yer verilen Yönetmeliğin 20. maddesinin 2. fıkrasının (c) bendi uyarınca değerlendirilmesi gerekmekte iken, aynı maddenin 7. fıkrasında yer alan ve yargı kararıyla yürütülmesi durdurulan hükme dayalı olarak, davacının başvurusunu değerlendirmeye almaksızın reddeden davalı idare işleminde hukuka uyarlık, dava konusu işlemin iptali yolunda verilen Mahkeme kararında ise sonucu itibarıyla hukuki isabetsizlik görülmemiştir.

KARAR SONUCU :
Açıklanan nedenlerle;
1. DAVALI İDARENİN TEMYİZ İSTEMİNİN REDDİNE,
2. … İdare Mahkemesince verilen ve hüküm fıkrası itibarıyla hukuka uygun bulunan … günlü, E:…, K:… sayılı kararın YUKARIDA BELİRTİLEN GEREKÇEYLE ONANMASINA,
3. Temyiz giderlerinin istemde bulunan davalı idare üzerinde bırakılmasına,
4. Dosyanın Mahkemesine gönderilmesine,
5. 2577 sayılı Kanun'un (Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. maddesinin 1. fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren onbeş (15) gün içinde Danıştayda karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 19/12/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

  Avukat   -   Danıştay Kararları
0 0
0 yanıt   -  

Avukatlara soru sormak için