0

Danıştay 2. Daire Başkanlığı 2016/283 E. , 2016/661 K.

Danıştay 2. Daire Başkanlığı 2016/283 E. , 2016/661 K.
"İçtihat Metni"
T.C.
D A N I Ş T A Y
İKİNCİ DAİRE
Esas No : 2016/283
Karar No : 2016/661


Davacı :
Vekili :
Davalı :

Davanın Özeti : Davacı tarafından, 25/03/2015 günlü, 29306 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sosyal Güvenlik Uzmanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 2., 3. ve 5. maddeleri ile anılan Yönetmelik hükümlerine dayanılarak tesis edilen 30/11/2015 günlü, 6071142 sayılı işlemin ve işleme konu yeterlik sınavlarının iptali istenilmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay İkinci Dairesi'nce, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 14/6. maddesi uyarınca tetkik hakimi ........'un açıklamaları dinlenildikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra işin gereği düşünüldü:
Dava; davacı tarafından, 25/03/2015 günlü, 29306 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sosyal Güvenlik Uzmanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 2.,3. ve 5. maddeleri ile anılan Yönetmelik hükümlerine dayanılarak tesis edilen 30/11/2015 günlü, 6071142 sayılı işlemin ve işleme konu yeterlik sınavlarının iptali istemiyle açılmıştır.
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 2. maddesinde idari dava türleri; idari işlemler hakkında yetki, şekil, sebep, konu ve maksat yönlerinden biri ile hukuka aykırı olduklarından dolayı iptalleri için menfaatleri ihlal edilenler tarafından açılan iptal davaları ile İdari eylem ve işlemlerden dolayı kişisel hakları doğrudan muhtel olanlar tarafından açılan tam yargı davaları, olarak ifade edilmiş; aynı maddenin 2. fıkrasında, idari yargı yetkisinin, idari eylem ve işlemlerin hukuka uygunluğunun denetimi ile sınırlı olduğu, idari mahkemelerin yerindelik denetimi yapamayacağı, yürütme görevinin kanunlarda gösterilen şekil ve esaslara uygun olarak yerine getirilmesini kısıtlayacak, idari eylem ve işlem niteliğinde veya idarenin takdir yetkisini kaldıracak biçimde yargı kararı veremeyecekleri düzenlenmiştir.
Aynı Kanun'un 3. maddesinin 2/b fıkrasında, dilekçelerde davanın konusu ve sebepleri ile dayandığı delillerin gösterileceği hükme bağlanmış; 15. maddesinin 1/d fıkrasında ise; yapılacak inceleme sonucu anılan maddeye aykırı bir durumun tespiti halinde uygun olmayan dilekçenin 30 gün içerisinde eksiklerin tamamlanarak yeniden dava açılmak üzere reddedileceği, 5. fıkrasında da; birinci fıkranın (d) bendine göre dilekçenin reddedilmesi üzerine yeniden verilecek dilekçelerde aynı yanlışlıklar yapıldığı takdirde davanın reddedileceği hükme bağlanmıştır.
Dava dilekçesi ve eklerinin incelenmesinden; dava dilekçesinin istem ve sonuç kısmında 25/03/2015 günlü, 29306 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sosyal Güvenlik Uzmanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 2.,3. ve 5. maddeleri ile anılan Yönetmelik hükümlerine dayanılarak tesis olunan 30/11/2015 günlü, 6071142 sayılı işlemin ve söz konusu işleme konu yeterlik sınavlarının iptalinin istenildiği, dilekçenin içeriğinde de yeterlik sınavlarının hukuka aykırı olduğu iddialarına yer verildiği, ancak iptali istenilen 30/11/2015 günlü işlemin yalnızca 22/10/2015 tarihinde yapılan yeterlik sınavına ilişkin olduğu görülmüş olup, 22/10/2015 tarihinde yapılan yeterlik sınavı ile birlikte 16/06/2015 tarihinde yapılan yeterlik sınavının da iptalinin istenilip istenilmediği hususunda istemin açık ve net olarak ortaya konmadığı anlaşılmıştır.
Bu durumda, dava dilekçesinin; iptali istenilen yeterlik sınavları konusunda tereddüte yol açmayacak şekilde istemler açık ve net şekilde belirtilmek suretiyle yeniden düzenlenmesi gerekmektedir.
Açıklanan nedenlerle; 2577 sayılı Kanun'un 3. maddesi hükmüne uygun bulunmayan dava dilekçesinin, aynı Kanun'un 15. maddesinin 1/d bendi uyarınca, kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 30 (otuz) gün içinde belirtilen noksanlar tamamlanarak yeniden dava açmakta serbest olmak üzere REDDİNE, dilekçenin yenilenmemesi halinde, yargılama giderinin davacı üzerinde bırakılmasına, kullanılmayan ... TL yürütmenin durdurulması harcının ve artan posta ücretinin istemi halinde davacıya iadesine; yeniden dava açılması halinde harç alınmamasına, yeniden verilecek dilekçede de aynı yanlışlıklar yapıldığı takdirde sözü edilen Kanunun 15. maddesinin 5. fıkrası gereğince davanın reddedileceği hususunun tebliğine, 11/02/2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

  Avukat   -   Danıştay Kararları
0 0
0 yanıt   -  

Avukatlara soru sormak için