0

Danıştay 3. Daire 2009/1720 E. , 2011/6748 K.

3. Daire 2009/1720 E. , 2011/6748 K.
"İçtihat Metni"
T.C.
D A N I Ş T A Y
ÜÇÜNCÜ DAİRE
Esas No : 2009/1720
Karar No : 2011/6748

Temyiz Eden : …
Vekili : …
Karşı Taraf : Kırşehir Vergi Dairesi Müdürlüğü-KIRŞEHİR
İstemin Özeti : Davacı kurumun otopark işletmesinden elde ettiği gelir karşılığında belge düzenlememesi nedeniyle 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 353'üncü maddesinin 1'inci bendi uyarınca adına 2005 yılı için kesilen özel usulsüzlük cezasına karşı açılan davayı; davacı kurumun işletme defterine kaydedilen parkmetre gelirleri için yasal belge düzenlemediği, Yardım Toplama Kanunu uyarınca belge düzenlediğinin vergi inceleme raporuyla saptandığı,inceleme raporu eki tutanağın kurum yetkilisince itirazsız imzalandığının anlaşıldığı, bu durumda olayda, 213 sayılı Yasanın 353'üncü maddesinin 1'inci bendindeki ceza kesilmesini gerektiren koşulların gerçekleştiği gerekçesiyle reddeden … Vergi Mahkemesinin … gün ve E:…, K:… sayılı kararının; duruşma gününün vekile değil asile tebliğ edilmesinin yasaya aykırı olduğu, usulsüz tebligat nedeniyle savunma hakkının kısıtlandığı ileri sürülerek bozulması istenmiştir.
Savunmanın Özeti : Temyiz isteminin reddi gerektiği savunulmuştur.
Tetkik Hakimi : …
Düşüncesi : Temyiz dilekçesinde ileri sürülen iddialar Vergi Mahkemesi kararının bozulmasını sağlayacak durumda bulunmadığından, temyiz isteminin reddi gerektiği düşünülmektedir.
Savcı : …
Düşüncesi :2005 takvim yılı işlemlerinin incelenmesi sonucu adına kesilen özel usulsüzlük cezasına karşı açılan davayı reddeden mahkeme kararı temyiz edilmektedir.
7201 sayılı Tebligat Kanununun vekile ve kanuni mümessile tebligat başlıklı 11. maddesinde; vekil vasıtasıyla takip edilen işlerde tebligatın vekile yapılacağı hükme bağlanmıştır.
Dava dosyasının incelenmesinden; asaleten açılan davada, vekilin duruşma esnasında tutanağa geçen "dava ile ilgili vekaletin yeni verildiği ve dolayısıyla davaya hazırlanma fırsatının bulunmadığını" ifadesinde duruşmanın tehirini istemesi üzerine 16.12.2008 tarihinde yapılmasına başlanan duruşmanın açılmamasına ve mahkemelerince tespit edilecek bir tarihte duruşma yapılmak üzere ertelenmesine karar verilmiş olmasına rağmen yeniden belirlenen duruşma gününe ilişkin davetiyenin vekile tebliğ edilmeden duruşma yapılmak suretiyle hüküm kurulduğu anlaşılmaktadır.
Bu itibarla yukarıda açıklanan kanun hükmü uyarınca usul hükümlerine uyulmaksızın verilen kararda hukuka uyarlık görülmemiştir.
Açıklanan nedenlerle temyiz isteminin kabulü ile mahkeme kararının bozulması gerektiği düşüünlmektedir.
TÜRK MİLLETİ ADINA
Hüküm veren Danıştay Üçüncü Dairesince işin gereği görüşülüp düşünüldü:
Davacı kurum adına 2005 yılı için kesilen özel usulsüzlük cezasına karşı açılan davanın reddi yolundaki vergi mahkemesi kararı temyiz edilmiştir.
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 17'nci maddesinin 5'inci bendinde, duruşma davetiyelerinin duruşma gününden en az otuz gün önce taraflara gönderileceği; aynı Yasanın 60'ıncı maddesinde ise Danıştay ile bölge idare, idare ve vergi mahkemelerine ait her türlü tebliğ işlerinin, Tebligat Kanunu hükümlerine göre yapılacağı kurala bağlanmıştır.
7201 sayılı Tebligat Kanununun 11'inci maddesinin birinci fıkrasında; vekil vasıtasıyla takip edilen işlerde tebligatın vekile yapılacağı, vekil birden çok ise bunlardan birine tebligat yapılmasının yeterli olduğu hükmüne yer verilmiştir.
İncelenen dosyadan, davanın davacı tarafından bizzat açıldığı, 16.12.2008 tarihinde yapılan duruşma sırasında ibraz edilen vekaletname ile davayı takibe başlayan vekilin isteği üzerine duruşmanın açılmamasına ve ertelenmesine karar verildiği, erteleme kararı ve yeniden yapılacak duruşmanın gün ve saatini bildiren davetiyenin davacı vekiline değil, davacı kurumun adresine gönderilerek, kulüp başkanının imzasına tebliğ edildiği ve duruşma tutanağında, davacı adına duruşmaya gelen olmadığının belirtildiği anlaşılmaktadır.
Bu durumda, duruşma davetiyesinin 7201 sayılı Yasanın11'inci maddesi uyarınca davacı vekilinin vekaletnamede yer alan açık adresine tebliğ edilmesi gerekirken, usulsüz olarak davacıya yapılan tebligat üzerine yapılan duruşma sonucu verilen yargılama usulüne aykırı olan vergi mahkemesi kararının bozulması gerekmiştir.
Açıklanan nedenlerle, temyiz isteminin kabulü ile … Vergi Mahkemesinin … gün ve E:…, K:… sayılı kararının bozulmasına, yargılama giderlerinin yeniden verilecek kararda karşılanması gerektiğine, 24.11.2011 gününde oybirliğiyle karar verildi.

  Avukat   -   Danıştay Kararları
0 0
0 yanıt   -  

Avukatlara soru sormak için