0

Danıştay 3. Daire 2009/3188 E. , 2011/7537 K.

3. Daire 2009/3188 E. , 2011/7537 K.
"İçtihat Metni"
T.C.
D A N I Ş T A Y
ÜÇÜNCÜ DAİRE
Esas No : 2009/3188
Karar No : 2011/7537

Temyiz Eden : …
Vekili : …
Karşı Taraf : Sındırgı Vergi Dairesi Müdürlüğü-Sındırgı/BALIKESİR
İstemin Özeti : Vergi borcu nedeniyle … aracının davalı idare tarafından 2.1.2008 tarihinde satılmasına ilişkin işlemin iptali istemiyle açılan davayı; davacının da icra takibinde bulunduğu Halis Yalçınkaya'nın aracının trafik kaydına, vergi borçlarından dolayı ilk haczin davalı idare tarafından konulduğu ve satıldıktan sonra araç sahibinin vergi borçlarını karşılayamadığından satış bedelinin sadece aracın aynından doğan borçlara mahsup edildiğinin anlaşıldığı, bu durumda satışı yapılan bu araçtan elde edilen bedelin garamaten taksimine olanak bulunmaması nedeniyle satış işlemine bağlı olarak davacının korunması gereken bir hak ihlalinin bulunduğundan söz edilemeyeceği gerekçesiyle reddeden … Vergi Mahkemesinin … gün ve E:…, K:… sayılı kararının; satış işleminden haberdar edilmedikleri, davanın satış parasından kendisine pay ayrılmaması nedeniyle değil, usulsüz satış nedeniyle iptali istemiyle açıldığı ileri sürülerek bozulması istenmiştir.
Savunmanın Özeti : Temyiz isteminin reddi gerektiği savunulmuştur.
Tetkik Hakimi : …
Düşüncesi :Temyiz isteminin reddi gerektiği düşünülmektedir.
Savcı : …
Düşüncesi : İdare ve vergi mahkemelerince verilen kararların temyizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49'uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması gerekmektedir.
Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, istemin reddi ile temyiz edilen Mahkeme kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.
TÜRK MİLLETİ ADINA
Hüküm veren Danıştay Üçüncü Dairesince işin gereği görüşülüp düşünüldü:
Dayandığı hukuki ve kanuni nedenlerle gerekçesi yukarıda açıklanan Vergi Mahkemesi kararı, aynı gerekçe ve nedenlerle Dairemizce de uygun görülmüş olup, temyiz istemine ilişkin dilekçede ileri sürülen iddialar sözü geçen kararın bozulmasını sağlayacak durumda bulunmadığından, temyiz isteminin reddine ve kararın onanmasına, davacıdan 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı (3) sayılı Tarife uyarınca … TL maktu harç alınmasına, 13.12.2011 gününde oybirliğiyle karar verildi.

  Avukat   -   Danıştay Kararları
0 0
0 yanıt   -  

Avukatlara soru sormak için