0

Danıştay 4. Daire 2014/6443 E. , 2016/73 K.

Danıştay 4. Daire Başkanlığı 2014/6443 E. , 2016/73 K.
"İçtihat Metni"
T.C.
D A N I Ş T A Y
DÖRDÜNCÜ DAİRE
Esas No : 2014/6443
Karar No : 2016/73

Karşı Taraf : (Sincan Vergi Dairesi Müdürlüğü)
İstemin Özeti: Tasfiye Halinde Sınırlı Sorumlu Konut Yapı Kooperatifi adına düzenlenerek tasfiye memuru'na tebliğ edilen vergi ceza ihbarnameleri içeriği özel usulsüzlük cezalarının kaldırılması istemiyle dava açılmıştır. ...Vergi Mahkemesinin ... günlü ve E:..., K:... sayılı kararıyla; dilekçe ret kararı üzerine yenilenen dava dilekçesinde de aynı yanlışlığın tekrarlandığı gerekçesi ile 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 15'inci maddesinin 5'inci bendi uyarınca davanın reddine karar verilmiştir. Kararın, hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.
Savunmanın Özeti: Cevap verilmemiştir.

TÜRK MİLLETİ ADINA
Hüküm veren Danıştay Dördüncü Dairesince gereği görüşüldü:
Tasfiye Halinde S.S.Konut Yapı Kooperetifi adına düzenlenerek tasfiye memuru 'a tebliğ edilen vergi ceza ihbarnameleri içeriği özel usulsüzlük cezalarının kaldırılması istemiyle açılan davanın reddine ilişkin Vergi Mahkemesi kararı temyiz edilmiştir.
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 3’üncü maddesinin 1’inci bendinde; idari davaların vergi mahkemesi başkanlığına hitaben yazılmış imzalı dilekçe ile açılacağı, 2’nci bendinde, dilekçelerde; tarafların ve varsa vekillerinin veya temsilcilerinin ad ve soyadları veya ünvanları ve adreslerinin, davanın konusu ve sebepleri ile dayandığı delillerin, davaya konu olan idari işlemin yazılı bildirim tarihinin, vergi, resim, harç benzeri mali yükümler ve bunların zam ve cezalarına ilişkin davalarla tam yargı davalarında, uyuşmazlık konusu miktarın, davanın ilgili bulunduğu verginin veya vergi cezasının nevi ve yılı, tebliğ edilen ihbarnamenin tarih ve numarası ve varsa mükellef hesap numarasının gösterileceği hükme bağlanmıştır.
Aynı kanunun 14/3'üncü maddesinde dilekçelerin, Danıştay’da daire başkanının görevlendireceği bir tetkik hakimi, idare ve vergi mahkemelerinde ise mahkeme başkanı veya görevlendireceği bir üye tarafından, a)görev ve yetki, b)idari merci tecavüzü, c)ehliyet, d)idari davaya konu olacak kesin ve yürütülmesi gereken bir işlem olup olmadığı, e)süre aşımı, f)husumet, g)3. ve 5. maddelere uygun olup olmadıkları yönlerinden sırasıyla inceleneceği, 15'inci maddenin 1/(d) bendinde, dilekçelerde 14'üncü maddenin 3/(g) bendinde yazılı hususlarda kanuna aykırılık görülmüşse otuz gün içinde 3 ve 5'inci maddelere uygun şekilde yeniden düzenlenmek üzere dilekçenin reddine karar verileceği, 15'inci maddenin 5'inci fıkrasında da 1/(d) bendine göre dilekçenin reddedilmesi üzerine, yeniden verilen dilekçelerde aynı yanlışlıklar yapıldığı takdirde davanın reddedileceği, 14'üncü maddenin 6'ncı fıkrasında da, yukarıda belirtilen hususların ilk incelemeden sonra tespit edilmesi halinde de davanın her safhasında 15'inci maddenin uygulanacağı hüküm altına alınmıştır.
Dava dosyasının incelenmesinden, dava konusu vergi ceza ihbarnamelerinin Tasfiye Halinde Sınırlı Sorumlu .... Konut Yapı Kooperatifi adına düzenlendiği ve söz konusu ihbarnamelere karşı açılan davada ...Vergi Mahkemesince dava dilekçesinin, "davanın tasfiye memuru tarafından Kooperatif adına açılması gerekirken kendi adına açıldığı" gerekçesi ile 2577 sayılı yasanın 15'inci maddesinin 1/(d) bendine göre kararın bildirim tarihinden itibaren otuz (30) gün içinde belirtilen noksanlıklar tamamlanarak yeniden dava açılmak üzere reddine karar verildiği, bu karar üzerine dava dilekçesinin yenilendiği, ancak yenilenen dava dilekçesinde de aynı yanlışlığın tekrarlandığı gerekçesi ile bu kez 2577 sayılı Yasanın 15'inci maddesinin 5'inci bendi uyarınca davanın reddine karar verildiği anlaşılmıştır.
Dava konusu olayda, her ne kadar davanın tasfiye memuru tarafından Kooperatif adına açılmak yerine kendi adına açıldığı gerekçesi ile önce dilekçe ret ve sonrasında aynı yanlışlığın tekrarlandığından bahisle dava ret kararı verilmiş ise de, hem ilk dava dilekçesinin hem de yenileme dilekçesinin içeriğinden ve son sayfalarının "S.S. ... Yapı Kooperatifi Tasfiye Memuru " kaydıyla imzalanmış olmasından, tasfiye memuru 'ın muradının Yapı Kooperatifi adına dava açmak olduğu açıkça anlaşılmakta olup Vergi Mahkemesince aksi görüş ile verilen dilekçe ret ve sonrasında verilen dava ret kararlarında hukuka uyarlık bulumamaktadır.
Bu nedenle, temyiz isteminin kabulüne ve ...Vergi Mahkemesinin ... günlü ve E:..., K:... sayılı kararının bozulmasına, 19/01/2016 gününde oyçokluğuyla karar verildi.

  Avukat   -   Danıştay Kararları
0 0
0 yanıt   -  

Avukatlara soru sormak için