0

Danıştay 5. Daire Başkanlığı 2013/8138 E. , 2015/10413 K.

Danıştay 5. Daire Başkanlığı 2013/8138 E. , 2015/10413 K.
"İçtihat Metni"
T.C.
D A N I Ş T A Y
BEŞİNCİ DAİRE
Esas No : 2013/8138
Karar No : 2015/10413

Temyiz İsteminde Bulunan (Davacı) :
Vekili :
Karşı Taraf (Davalı) :
Vekili :
İsteğin Özeti : Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Başhekimliğinde hemşire olan davacının, Sağlık Bakanlığı kurumlar arası naklen atama kurası ile İzmir İline hemşire olarak yerleştirilmesi nedeniyle Sağlık Bakanlığı bünyesine geçmesine muvafakat verilmesi istemiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin 29.12.2011 günlü ve 9359 sayılı işlemin iptali istemiyle açtığı davanın; gerek hastane genelinde ve gerekse davacının çalışmakta olduğu birim özelinde hemşire açığının büyük olduğu anlaşılmakla, idarenin personel ihtiyacı nedeniyle, davacının aynı unvanla başka bir kuruma geçmesi talebine muvafakat verilmemesi yolundaki dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle reddi yolunda ….. 1. İdare Mahkemesince verilen … sayılı kararın, dilekçede yazılı nedenlerle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması isteminden ibarettir.
Cevabın Özeti : Temyiz isteminin reddi gerektiği yolundadır.
Danıştay Tetkik Hâkimi :
Düşüncesi : Kamu hizmetinin bütünlüğü ve devamlılığı ilkesi gereğince, kamu görevlilerinin özel koşullarına göre verimliliklerinin en yüksek düzeyde olduğu ve hizmetinden en yüksek oranda yararlanılacak bir biçimde çalıştırılmaları kamu yararına daha uygun olduğu gibi, davacının gördüğü eğitime uygun ve istediği bir alanda çalışması maddi ve manevi varlığının gelişmesine olumlu katkı sağlayacağından ve kamu hizmetinden beklenen fayda artacağından, davacıya muvafakat verilmemesi yönünde kurulan dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı görüşüyle aksi yöndeki mahkeme kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA
Hüküm veren Danıştay Beşinci Dairesince işin gereği düşünüldü:
İdare ve vergi mahkemeleri tarafından verilen kararların temyiz yolu ile incelenerek bozulabilmeleri 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesinde belirtilen nedenlerden birinin varlığına bağlıdır. ….. 1. İdare Mahkemesince verilen …. sayılı karar ve dayandığı gerekçe hukuk ve usule uygun olup, bozulmasını gerektirecek bir neden de bulunmadığından, temyiz isteminin reddi ile anılan kararın onanmasına, temyiz giderlerinin istemde bulunan davacı üzerinde bırakılmasına, 14.12.2015 tarihinde oyçokluğuyla karar verildi.

  Avukat   -   Danıştay Kararları
0 0
0 yanıt   -  

Avukatlara soru sormak için