0

Danıştay 6. Daire 2007/2626 E. , 2009/9349 K.

6. Daire 2007/2626 E. , 2009/9349 K.
"İçtihat Metni"
T.C.
D A N I Ş T A Y
ALTINCI DAİRE
Esas No: 2007/2626
Karar No: 2009/9349

Temyiz İsteminde Bulunan : ... Üniversitesi Rektörlüğü
Vekili: Av....
Karşı Taraf : ... ve ... Mirasçıları; ... ..., ..., ...,..., ..., ...
Vekili : Av. ...
İstemin Özeti : ...İdare Mahkemesinin ... günlü, E:..., K:... sayılı kararının usul ve yasaya aykırı olduğu ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.
Savunmanın Özeti : Temyiz edilen kararda bozma nedenlerinden hiçbirisi bulunmadığından, usul ve kanuna uygun olan kararın onanması gerektiği savunulmaktadır.
Danıştay Tetkik Hakimi ...'ın Düşüncesi : Temyiz isteminin reddi ile mahkeme kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.
Danıştay Savcısı ...'nun Düşüncesi : İdare ve vergi mahkemelerince verilen kararların temyizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması gerekmektedir.
Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, istemin reddi ile temyiz edilen Mahkeme kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Danıştay Altıncı Dairesince Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra işin gereği görüşüldü:
Dava, ..., ... Köyü, ... Mevkii, … ada, … parsel sayılı taşınmazın kamulaştırılmasına ilişkin 23.08.2005 günlü, … sayılı işlemin iptali istemiyle açılmış, idare mahkemesince, yerinde yaptırılan keşif ve bilirkişi incelemesi sonucu düzenlenen raporla dosyadaki bilgi ve belgelerin birlikte değerlendirilmesinden, uyuşmazlık konusu taşınmazın mutlak tarım arazisi niteliği taşıdığı, 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu'nun 13. maddesinde bu nitelikteki alanların tarımsal üretim amacı dışında kullanılamayacağının hükme bağlandığı, söz konusu taşınmazı da kapsayan alanın havaalanı ihtiyacını karşılamak amacıyla kamulaştırıldığı, ancak, bu amacın 5403 sayılı Yasanın 13.maddesinde yer alan istisnai haller arasında sayılmadığı, öte yandan, anılan maddede öngürülen usüle de uyulmadığı anlaşıldığından, hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiş, bu karar davalı İdare vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Dava konusu işlemin yukarıda özetlenen gerekçeyle iptali yolundaki ...İdare Mahkemesinin ... günlü, E:..., K:... sayılı kararında, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinin 1. fıkrasında sayılan bozma nedenlerinden hiçbirisi bulunmadığından, bozma istemi yerinde görülmeyerek anılan mahkeme kararının ONANMASINA, dosyanın adı geçen mahkemeye gönderilmesine 07.10.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.

  Avukat   -   Danıştay Kararları
0 0
0 yanıt   -  

Avukatlara soru sormak için