0

Danıştay 9. Daire 2008/5128 E. , 2009/5109 K.

9. Daire 2008/5128 E. , 2009/5109 K.
"İçtihat Metni"
T.C.
D A N I Ş T A Y
DOKUZUNCU DAİRE
Esas No : 2008/5128
Karar No: 2009/5109

Temyiz İsteminde Bulunan : Karşıyaka Vergi Dairesi Müdürlüğü - İZMİR
Karşı Taraf : …
İstemin Özeti : 2007/Temmuz dönemi için ihtirazi kayıtla verilen katma değer vergisi beyannamesi üzerinden fazladan tahakkuk ettirilen ... TL'lık katma değer vergisinin kaldırılması istemiyle açılan davayı; uyuşmazlığın konut yapı kooperatiflerine yapılan inşaat-taahhüt işlerinin tesliminde %18 mi, %1 mi katma değer vergisi oranı uygulanacağına ilişkin bulunduğu, olayda, 49 ve 66 seri no'lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğleri ile 5 ve 38 numaralı Katma Değer Vergisi Sirkülerlerinde, arsanın mülkiyetinin kooperatife ait olması ve inşaat ruhsatının münhasıran konut yapı kooperatifi adına düzenlenmesi halinde konut yapı kooperatiflerine yapılan inşaat taahhüt işlerinin %1 oranında katma değer vergisine tabi tutulacağının belirtilmesi nedeniyle, davacı kooperatifin bu koşulları taşımadığından kendisine yapılan inşaat taahhüt işleri için %18 katma değer vergisi oranı uygulandığı ve ihtirazi kayıtla verilen beyanname ile bu oran üzerinden hesaplama yapılarak katma değer vergisi tahakkuk ettirildiğinin anlaşıldığı, ancak, 17.7.2002 tarih ve 2002/4480 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki (1) sayılı Listenin 12. sırasında, %1 oranında vergiye tabi olmak için inşaat-taahhüt işinin, konut yapı kooperatifine yapılmış olmasından başka bir koşul getirilmediğinden, davalı idarece, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28. maddesi ile katma değer vergisi oranını Kanunla getirilen sınırlar içinde yeniden belirlemeye yetkili merci olan Bakanlar Kurulunca alınan kararın kapsamını daraltan ve yeni koşullar getiren yukarıda belirtilen Katma Değer Vergisi Kanunu Genel Tebliğleri ile Katma Değer Vergisi Sirkülerleri esas alınarak, arsanın mülkiyeti ile inşaat ruhsatının kooperatif adına olmadığından bahisle davacı konut yapı kooperatifine yapılan inşaat taahhüt işleri için 2007/Temmuz döneminde %18 oranı üzerinden katma değer vergisi tahakkuk ettirilmesinde isabet bulunmadığı gerekçesiyle kabul eden ... Vergi Mahkemesi'nin ... tarih ve E:..., K:... sayılı kararının; yapılan işlemin yasal olduğu ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.
Savunmanın Özeti : Temyiz isteminin reddi gerektiği savunulmaktadır.
Danıştay Savcısı …'ın Düşüncesi : İdare ve vergi mahkemelerince verilen kararların temyizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması gerekmektedir.
Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, istemin reddi ile temyiz edilen Mahkeme kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

Tetkik Hakimi …'ın Düşüncesi : İleri sürülen iddialar usule ve hukuka uygun Vergi Mahkemesi kararının bozulmasını gerektirecek nitelikte bulunmadığından temyiz isteminin reddi gerekeceği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Dokuzuncu Dairesince işin gereği görüşüldü:
Dayandığı hukuki ve kanuni nedenlerle gerekçesi yukarıda açıklanan Vergi Mahkemesi kararı, aynı gerekçe ve nedenlerle Dairemizce de uygun görülmüş olup, temyiz istemine ilişkin dilekçede ileri sürülen iddialar, sözü geçen kararın bozulmasını sağlayacak durumda bulunmadığından, temyiz isteminin reddine ve kararın onanmasına 21.12.2009 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

  Avukat   -   Danıştay Kararları
0 0
0 yanıt   -  

Avukatlara soru sormak için