0

Danıştay 9. Daire 2008/5524 E. , 2010/1160 K.

9. Daire 2008/5524 E. , 2010/1160 K.
"İçtihat Metni"
T.C.
D A N I Ş T A Y
DOKUZUNCU DAİRE
Esas No : 2008/5524
Karar No: 2010/1160


Temyiz İsteminde Bulunan : Bekirpaşa Belediye Başkanlığı – KOCAELİ
Vekili : …
Karşı Taraf : …
Vekili : …
İstemin Özeti : Davacı bankaya ait şubenin adresinin değişmesi nedeniyle işyeri açma ve çalışma ruhsatı harcı ile birlikte tahsil edilen ve ihtirazi kayıtla ödenen işyeri açma belgesi ücretinin ret ve iadesi ile bu işlemin dayanağı Belediye Meclisinin ... tarih ve ... sayılı kararı ile belirlenen tarifenin bankalardan işyeri açma belgesi ücreti alınmasına ilişkin kısmının iptali istemiyle açılan davayı; 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 81. maddesinde, belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde bir işyeri açılmasının işyeri açma izni harcına tabi olduğu, aynı Kanunun 97. maddesinde, belediyelerin bu Kanunda harç veya katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı olarak ifa edecekleri her türlü hizmet için belediye meclislerince düzenlenecek tarifelere göre ücret almaya yetkili oldukları, 5393 sayılı Belediye Kanununun 59. maddesinin 1. fıkrasının (e) bendinde de, belediye meclisi tarafından belirlenecek tarifelere göre tahsil edilecek hizmet karşılığı ücretlerin belediye gelirleri arasında sayıldığının hükme bağlandığı, dosyanın incelenmesinden; davacı bankanın şube adresinin değişmesi nedeniyle işyeri açma ve çalışma belgesi almak amacıyla davalı idareye başvurduğu, davalı idarece işyeri açma belgesi verilebilmesi için işyeri açma belgesi harcının yanında dava konusu edilen işyeri açma belgesi ücretinin de ödenmesinin istenildiğinin anlaşıldığı, bu durumda, 2464 sayılı Kanunun yukarıda anılan 81. madde hükmü uyarınca işyeri açma işlemi harca tabi olduğundan ve davacı bankadan da bu harç alındığından, Kanunda harç konusu yapılan işyeri açılışı için ayrıca anılan Kanunun 97. maddesine dayanılarak ücret istenilmesinde isabet bulunmadığı, kaldı ki, 2464 sayılı Kanunun 97. maddesine göre ücret alınabilmesi için bu konuda bir isteğin bulunmasının veya yapılacak hizmetin Kanunda yer alan harç ve katılma payı konusu olmamasının gerektiği, bu durumda işyeri açma ücretinin dayanağı olmadığından, Belediye Meclisinin...tarih ve ... sayılı kararıyla belirlenen tarifenin bankalardan işyeri açma belgesi ücreti alınmasına ilişkin kısmında isabet görülmediği gerekçesiyle kabul eden ... Vergi Mahkemesi'nin ... tarih ve E:..., K:... sayılı kararının; her ne kadar işyeri açılışında harç alınsa da, faaliyetin gerçekleştirileceği fiziki mekan açısından, yangın patlama, genel güvenlik gibi belediye tarafından hizmet verilip denetim yapıldığından, istenilen ücretin yasal olduğu ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.

Savunmanın Özeti : Temyiz isteminin reddi gerektiği savunulmaktadır.
Danıştay Savcısı …'in Düşüncesi : İdare ve vergi mahkemelerince verilen kararların temyizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması gerekmektedir.
Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, istemin reddi ile temyiz edilen Mahkeme kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.
Tetkik Hakimi …'ın Düşüncesi : İleri sürülen iddialar usule ve hukuka uygun Vergi Mahkemesi kararının bozulmasını gerektirecek nitelikte bulunmadığından temyiz isteminin reddi gerekeceği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Dokuzuncu Dairesince işin gereği görüşüldü:
Dayandığı hukuki ve kanuni nedenlerle gerekçesi yukarıda açıklanan Vergi Mahkemesi kararı, aynı gerekçe ve nedenlerle Dairemizce de uygun görülmüş olup, temyiz istemine ilişkin dilekçede ileri sürülen iddialar, sözü geçen kararın bozulmasını sağlayacak durumda bulunmadığından, temyiz isteminin reddine ve kararın onanmasına, … TL ilam harcının temyiz isteminde bulunandan alınmasına 10.3.2010 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

  Avukat   -   Danıştay Kararları
0 0
0 yanıt   -  

Avukatlara soru sormak için