0

Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu 1991/32 E. , 1992/126 K.

Vergi Dava Daireleri Kurulu 1991/32 E. , 1992/126 K.
"İçtihat Metni"
Daire : VERGİ DAVA DAİRELERİ KURULU
Karar Yılı : 1992
Karar No : 126
Esas Yılı : 1991
Esas No : 32
Karar Tarihi : 27/03/992

BAKANLAR KURULUNUN, 933 VE 261 SAYILI KANUNLARLA TANINAN YETKİYE DAYANARAK YÜRÜRLÜĞE KOYDUĞU YATIRIMLAR VE KİMİ DÖVİZ KAZANDIRICI İŞLEMLERİ ÖZENDİRİCİ KARARLARI VE BU KARARLAR GEREĞİNCE D.P.T.MÜSTEŞARLIĞINCA YAYIMLANAN TEBLİĞLERDE ÖNGÖRÜLEN VERGİ, RESİM VE HARÇ İSTİSNASINDAN YARARLANDIRILMA İSTEKLERİ HAKKINDA KURULAN OLUMSUZ İŞLEMLERE KARŞI AÇILAN DAVALARIN 2575 SAYILI KANUNUN 24.MADDESİ UYARINCA DANIŞTAY'DA İNCELENMESİ GEREKECEĞİ HK.

Turistik otel yatırımı nedeniyle verilen teşvik belgesi kapsamında inşa olunan otel için 1987 takvim yılında ödenmediği saptanan iskan harcının kaçakçılık cezalı olarak gecikme faiziyle birlikte ödenmesinden sonra, 933 ve 261 sayılı kanunlarla tanınan yetki uyarınca Bakanlar Kurulu Kararlarıyla yapılan düzenleme nedeniyle hatalı ödendiği ileri sürülerek geri verilmesi istenmiştir. Vergi Dairesi Müdürlüğünün, bu istemin reddi ve harç beyannamesinde gösterildiği gibi ikinci sınıf değil birinci sınıf olduğu anlaşılan yapı nedeniyle maliyet farkına göre yapılan ek tarhiyattan dolayı ayrıca ... liranın da ödenmesini belirten yanıtı üzerine şikayet yolunu izleyen yükümlünün, bu başvurusu da reddedilmiştir.
Maliye ve Gümrük Bakanlığınca kurulan bu son işleme karşı Danıştay Dokuzuncu Dairesinde dava açılmış ve anılan Dairenin verdiği Kararla; inşaatı 16.4.1987 tarihinde tamamlanan turistik otel binası nedeniyle ödenen iskan harcından, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığınca verilen teşvik belgesine göre muaf tutulması gerektiğine ilişkin iddianın, Vergi Usul Kanununun 117 ve 118.maddelerinde yazılı hesap ve vergilendirme hatalarına girmediğinden söz edilerek, dava reddedilmiştir.
Karar, yükümlü tarafından temyiz edilmektedir.
2575 sayılı Danıştay Kanununun 24.maddesinin 1/j fıkrasında, şikayet yoluyla vergi düzeltme taleplerinin reddine ilişkin işlemlere karşı açılan davaların ilk derecede Danıştay'da görülerek sonuçlandırılması kabul edilmiştir. Bu kural uyarınca bir davanın ilk derecede Danıştay'da görülebilmesi için iptali istenen işlemin, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 116.maddesi ve devamındaki kurallarına dayanılarak kurulması ve konusunun bu kurallara ilişkin bulunmasını gerektirmektedir. Yükümlü, İskan Harcına konu yapılan otel inşaatının D.P.T.Müsteşarlığının bu yatırım nedeniyle verilen teşvik belgesinden yararlandığını, belgede tanınan vergi, resim ve harç istisnasının, aynı Müsteşarlığın ilgili tebliğleri ile bu tebliğlerin dayandığı Bakanlar Kurulu Kararı ile öngörüldüğünü, olayda vergilendirme hatası bulunduğunu ileri sürmektedir.Vergi Usul Kanununun 118.maddesinde, vergiden muaf kimselerden veya vergiden müstesna gelir, madde, kıymet (...) üzerinden vergi istenmesi ve alınması, vergilendirme hatası olarak tanımlanmıştır.
Bu kural karşısında, davacının davaya konu yaptığı işlemin, vergilendirme hatası yapıldığı ileri sürülerek idareye yöneltilen düzeltme isteminin reddinden sonra Bakanlığa yapılan şikayet başvurusu üzerine kurulduğu gözönüne alınarak davanın, 2575 sayılı Kanunun 24.maddesi uyarınca incelenmesi ve karara bağlanması gerektiği sonucuna varılmaktadır.
Bu nedenlerle, temyiz isteminin kabulüne, Danıştay Dokuzuncu Dairesinin 1990/1460 sayılı Kararının, davanın esası incelenerek sonuçlandırılmak üzere bozulmasına karar verildi.

  Avukat   -   Danıştay Kararları
0 0
0 yanıt   -  

Avukatlara soru sormak için