0

Hükümlüler Arası Yardımlaşma, CİK. Madde 103:

Meslek ve sanatlarında becerili olan hükümlüler, çalışma yeteneğine sahip ve istekli diğer hükümlülere, yönetimle işbirliği yaparak ceza infaz kurumunda ve salıverilmelerinden sonraki yaşamlarında iş, meslek veya sanat öğrenmelerini sağlamak amacıyla katkıda bulunabilirler.
Yargıtay 7. Ceza Dairesi 2014/10918 E. , 2014/20877 K.
“…
... 1 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda hükümlü olarak bulunan ...’ın, kendisinde fazla olan televizyon ve su ısıtıcısının cezaevine yeni gelen arkadaşlarına verilmesi talebinin kabulü ile bu eşyaların mevzuat hükümlerine göre kontrolü yapıldıktan sonra belirteceği tutuklu veya hükümlüye teslimine dair ...İnfaz Hakimliğinin 12/07/2013 tarihli ve 2013/3906-3852 sayılı kararı aleyhine Yüksek ... Bakanlığından verilen 18.11.2013 gün ve 70092 sayılı kanun yararına bozma istemini içeren dava dosyası Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 25.11.2013 gün ve KYB. 2013-365027 sayılı ihbarnamesi ile daireye verilmekle okundu.
Mezkür ihbarnamede;
Dosya kapsamına göre, Ceza İnfaz Kuramlarının Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin infazı Hakkında Tüzüğün "Dışarıdan gönderilen hediyeleri kabul etme" başlıklı 92/1. maddesinde, "Kapalı kurumlardaki hükümlü, mensup olduğu dinin bayram günlerinde, yılbaşında ve nüfus kaydında belirtilen doğum gününde dışarıdan gönderilen ve kurum güvenliği için tehlikeli olmayan hediyeyi, aşağıda belirtilen esaslar dâhilinde kabul etme hakkına sahiptir: a) Hükümlü hediye olarak ancak kitap veya giyim eşyası kabul edebilir...", Aynı Tüzüğün "Hükümlüler arası yardımlaşma" başlıklı 189. maddesinde, "Meslek ve sanatlarında becerili olan hükümlüler, çalışma yeteneğine sahip ve istekli diğer hükümlülere, kurum idaresi aracılığı ile işbirliği yaparak kurumda ve salıverilmelerinden sonraki yaşamlarında iş, meslek veya sanat öğrenmelerini sağlamak amacıyla katkıda bulunabilir", hükümlerinin yer aldığı ve bahsi geçen hükümler arasında, tutuklu ve hükümlülerin birbirlerine televizyon, su ısıtıcısı gibi elektrikli eşya hibe etmelerini mümkün kılan bir düzenlemenin mevcut olmadığı, söz konusu uygulamanın kurumun düzenini bozabileceği gözetilmeden, yazılı şekilde karar verilmesinde isabet görülmemiş ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 309. maddesi uyarınca anılan kararın bozulması lüzumu kanun yararına bozmaya atfen ihbar olunmuş bulunmakla Türk Milleti adına gereği görüşülüp düşünüldü;
Dosya kapsamına göre verilen karar usul ve yasaya uygun bulunduğundan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının kanun yararına bozma istemine dayanan ihbarname içeriği yerinde görülmediğinden REDDİNE, 10.12.2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.”

  Avukat   -   Makaleler
0 0
0 yanıt   -  

Avukatlara soru sormak için