0

İbrahim Ethem Kuriş Başvurusu (2) (Başvuru Numarası: 2016/63931)

TÜRKİYE CUMHURİYETİ
ANAYASA MAHKEMESİ
İKİNCİ BÖLÜM
KARAR
İBRAHİM ETHEM KURİŞ BAŞVURUSU (2)
(Başvuru Numarası: 2016/63931)
Karar Tarihi: 17/6/2020
İKİNCİ BÖLÜM
KARAR

Başkan : Kadir ÖZKAYA
Üyeler : Engin YILDIRIM
Celal Mümtaz AKINCI
Rıdvan GÜLEÇ
Recai AKYEL
Raportör : Hüseyin KAYA
Başvurucu : İbrahim Ethem KURİŞ

I. BAŞVURUNUN KONUSU
1. Başvuru, nezarethanede tutulma koşulları ve psikolojik baskı ile sağlık durumunun ceza infaz kurumunda tutulmaya uygun olmamasına rağmen tutukluluğun sürdürülmesinin kötü muamele yasağını ihlal ettiğine ilişkindir.
II. BAŞVURU SÜRECİ
2. Başvuru 23/9/2016 tarihinde yapılmıştır.
3. Başvuru, başvuru formu ve eklerinin idari yönden yapılan ön incelemesinden sonra Komisyona sunulmuştur.
4. Komisyonca başvurunun kabul edilebilirlik incelemesinin Bölüm tarafından yapılmasına karar verilmiştir.
5. Başvurucu; tedavisinin ceza infaz kurumu koşullarında sağlanamayacağını, ilerleyen kanser hastalığına rağmen tutuklanmasının yaşam, maddi ve manevi bütünlüğüne yönelik ciddi tehlike oluşturduğunu belirterek Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü’nün (İçtüzük) 73. maddesi uyarınca tedbiren infazın durdurulmasına karar verilmesini talep etmiştir.
6. Ceza infaz kurumunda sağlık imkânlarına erişimin sağlanması, birçok kez farklı hastanelerde başvurucunun tedavi edilmesi, Silivri Ceza İnfaz Kurumu bünyesinde bir devlet hastanesinin bulunmasını da dikkate alan Anayasa Mahkemesi 3/10/2016 tarihinde tedbir kararı verilmesini gerektiren bir durum bulunmadığına karar vermiştir.
7. Başvuru belgelerinin bir örneği bilgi için Adalet Bakanlığına (Bakanlık) gönderilmiştir. Bakanlık görüşünü bildirmiştir.
8. Başvurucu, Bakanlığın görüşüne karşı süresinde beyanda bulunmuştur.
III. OLAY VE OLGULAR
9. Başvuruya konu "Olay ve Olgular" için bkz. İbrahim Ethem Kuriş (B. No: 2016/16436, 8/1/2020, §§ 10-25).
IV. İNCELEME VE GEREKÇE
10. Mahkemenin 17/6/2020 tarihinde yapmış olduğu toplantıda başvuru incelenip gereği düşünüldü:
11. Başvuruya konu şikâyetin daha önce Anayasa Mahkemesince 2016/16436 başvuru numaralı dosyada incelenerek 8/1/2020 tarihinde başvurunun düşmesine karar verildiği, eldeki başvurunun sehven mükerrer kayıt edilen dosyadan ibaret olduğu anlaşılmıştır.
12. Açıklanan gerekçelerle başvurunun mükerrer başvuru niteliğinde olması nedeniyle reddine karar verilmesi gerekir.
V. HÜKÜM
Açıklanan gerekçelerle;
A. Başvurunun mükerrer başvuru olması nedeniyle REDDİNE,
B. Yargılama giderlerinin kamu üzerinde BIRAKILMASINA 17/6/2020 tarihinde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

  Avukat   -   AYM Kararları
0 0
0 yanıt   -  

Avukatlara soru sormak için