0

İdari işlemin tesisinde hukuka aykırı bir durum var mıdır?

İstemin özeti:
Islah imar planı çalışması sonucu davacının parselleri üzerine konulan kanuni ipoteklerin tesisinde Kamulaştırma Yasası hükümlerine uyulmadığından bahisle iptali istemiyle açılan dava sonucunda, İzmir 3. İdare Mahkemesince verilen ve davanın süreaşımı nedeniyle reddine ilişkin bulunan karar; Danıştay Altıncı Dairesince, ………………………………………………………………yönünden incelenmesi gerekir gerekçesiyle bozulmuş ise de, "İdare Mahkemesince bozmaya uyulmayarak ilk kararında ısrar edilmiştir.
Savunmanın Özeti:
İptali istenilen kanuni ipoteklerin idari bir işlemle tesis edildiği, bu idari işlem iptal edilmedikçe kanuni ipoteklerin kaldırılmasının olanaksız olduğu, bu nedenle uyuşmazlığın idari yargıda çözümlenmesi gerektiği öte yandan temyiz dilekçesinde ileri sürülen hususların Mahkeme kararının bozulmasını gerektirecek nitelikte bulunmadığı savunulmaktadır.
Yukarıda bir Danıştay kararından savunma ve istem özeti kesitleri verilmiştir. Hukuki problemi tespit ederek istemdeki boş bırakılan yeri 3-4 cümle ile tamamlayınız.

    -   İdare
0 0
1 yanıt   -  
0

Eksik yeri şöyle tamamlayabiliriz:

Kanuni ipotek konulmasına dair hükümlerin TMK 892. maddesi ve devam maddelerinde düzenlendiği, söz konusu uyuşmazlığın TMK ilgili hükümleri lmasuyarınca çözülmesi gerektiği, ortada idari bir davaya konu edilebilecek tek taraflı, resen tesis edilmiş bir idari işlemin mevcut olmadığı, bu yüzden uyuşmazlığın çözüm mercinin adli yargı olması gerekip gerekmediği yönünde bir değerlendirme yapılmadan uyuşmazlığın esasına girilmiş olmasının usule uygun olmadığı, uyuşmazlığın öncelikle görev yönünden incelenmesi gerektiği....

Avukatlara soru sormak için