0

İnfaz Koruma Memurluğu Sınavında Başarılı Olan Ve Hizmet Öncesi Eğitimini Tamamlayan Davacının Güvenlik Soruşturması Ve Arşiv Araştırmasında Hakkında İlişik Kayıt Danıştay Kararı

İnfaz Koruma Memurluğu Sınavında Başarılı Olan Ve Hizmet Öncesi Eğitimini Tamamlayan Davacının Güvenlik Soruşturması Ve Arşiv Araştırmasında Hakkında İlişik Kayıt Danıştay Kararı

Danıştay 12. Daire Başkanlığı 2015/1438 E. , 2015/5391 K.

Danıştay İçtihat Metni

T.C.
D A N I Ş T A Y
Onikinci Daire
Esas No : 2015/1438
Karar No : 2015/5391
Temyiz İsteminde Bulunan (Davacı) :
Karşı Taraf (Davalı) :
İstemin Özeti :...İnfaz Koruma Memurluğu sınavında başarılı olan ve hizmet öncesi eğitimini tamamlayan davacının güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasında hakkında ilişik kaydına rastlandığından bahisle infaz ve koruma memuru olarak atamasının uygun görülmemesi yönünde tesis olunan Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü'nün 22.02.2013 tarih ve 24890 sayılı işlemin iptali istemiyle açılan davada; "basit yaralama" ve "kasten yaralama" suçları nedeniyle ... Asliye ve Sulh Ceza Mahkemelerinin kararları ile üç ayrı eylem nedeniyle hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması ve adli para cezası kesilmesine karar verilen davacının, devlet memurluğuna atanmasına engel bir hali olmasada, atamasının yapılmasını istediği infaz koruma memurluğu görevinin ceza infaz kurumları ve tutukevleri gibi özel konumu olan müeseselerde sürdürülmesi nedeniyle suça bulaşmama ve suça meyil göstermeme gibi özel nitelikler gerektirmesi, davacının ise, kesinleşmiş bir mahkumiyet kararı olmamakla birlikte, mahkeme kararıyla sabit olan fiili nedeniyle 3 ayrı olayla yaralama olayına karışmak suretiyle suça meyilli olduğunun görülmesi karşısında, davacının atanmaması yönünde tesis edilen dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddi yolunda ... 9. İdare Mahkemesince verilen ... tarihli ve ... sayılı kararın temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.
Savunmanın Özeti : İstemin reddi gerektiği savunulmaktadır.
Danıştay Tetkik Hâkimi :
Düşüncesi : Kararın onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA
Hüküm veren Danıştay Onikinci Dairesince işin gereği düşünüldü:
İdare ve vergi mahkemeleri tarafından verilen kararların temyiz yolu ile incelenerek bozulabilmeleri 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde belirtilen nedenlerden birinin bulunması halinde mümkündür. İdare mahkemesince verilen karar ve dayandığı gerekçe, hukuk ve usule uygun olup bozulmasını gerektirecek bir sebep de bulunmadığından temyiz isteminin reddi ile anılan kararın onanmasına, temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına, bu kararın tebliğ tarihini izleyen 15 (onbeş) gün içerisinde kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere 20/10/2015 tarihinde oyçokluğu ile karar verildi.

(X) KARŞI OY :
Dava, .. İli İnfaz Koruma Memurluğu sınavında başarılı olan ve hizmet öncesi eğitimini tamamlayan davacının güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasında hakkında ilişik kaydına rastlandığından bahisle infaz ve koruma memuru olarak atamasının uygun görülmemesi yönünde tesis olunan Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü'nün 22.02.2013 tarih ve 24890 sayılı işleminin iptali istemiyle açılmıştır.

5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun hükmün açıklanması ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin düzenlemeleri içeren 231. maddesinde de sanığa yüklenen suçtan dolayı yapılan yargılama sonunda hükmolunan cezanın nitelik ve süresine göre belirlenen hallerde mahkemece hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilebileceği hükme bağlanmış, maddenin devamında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilebilmesi için gerekli şartlar belirlenmiştir.

Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasının kurulan hükmün sanık hakkında hukuki bir sonuç doğurmamasını ifade ettiği Ceza Muhakemesi Kanununun 231. maddesinde açıkça belirtilmiş olup, buna göre sanığın suçluluğu sabit olmakla birlikte Kanunda öngörülen denetimli serbestlik tedbirlerine uygun davranılması ve öngörülen diğer koşulların varlığı halinde suç hiç işlenmemiş gibi kabul edileceği açıktır.

Öte yandan, 5352 sayılı Adli Sicil Kanunu'nun 6. maddesinin 1. beninde; hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin kararların, ancak bir soruşturma veya kovuşturmayla bağlantılı olarak mahkeme, hâkim, askerî hâkim, Cumhuriyet Başsavcılığı veya askerî savcılık tarafından istenmesi halinde verilmek üzere kaydedileceği hükme bağlanmıştır.
Bu durumda, hakkında verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının kanuna aykırı olarak elde edilen ve atamada gözönüne alınamayacak bir karar olması karşısında davacının güvenlik soruşturmasının olumsuz olduğundan bahsedilemeyeceği açık olup, bu gerekçeyle atamasının yapılmamasına ilişkin işlemde hukuka uyarlık bulunmadığından, aksi yönde verilen mahkeme kararının bozulması gerektiği görüşüyle çoğunluk kararına katılmıyorum

  Avukat   -   Danıştay Kararları
0 0
0 yanıt   -  

Avukatlara soru sormak için