0

İtirazen Şikâyet Başvurusunun Reddine İlişkin Kamu İhale Kurulu (Kurul) Kararının İptali İstemi Danıştay Kararı

İtirazen Şikâyet Başvurusunun Reddine İlişkin Kamu İhale Kurulu (Kurul) Kararının İptali İstemi Danıştay Kararı


Danıştay 13. Daire Başkanlığı 2019/399 E. , 2019/1029 K.

Danıştay İçtihat Metni
T.C.
D A N I Ş T A Y
ONÜÇÜNCÜ DAİRE
Esas No:2019/399
Karar No:2019/1029

Temyiz Eden (Davacı) :
Vekili :
Karşı Taraf (Davalı) :
Vekili :
İstemin Konusu : ... İdare Mahkemesi'nin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

Yargılama Süreci :
Dava konusu istem: … Üniversitesi … Merkezi Müdürlüğü tarafından 19/09/2017 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen "... Tıp Merkezi Çeşitli Birimlerin İhtiyacı Olan 72 Kalem Sarf Malzeme Alımı" ihalesine ilişkin olarak davacı şirket tarafından yapılan itirazen şikâyet başvurusunun reddine ilişkin 26/09/2018 tarih ve 2018/UM.I-1754 sayılı Kamu İhale Kurulu (Kurul) kararının iptali istenilmiştir.
İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: ... İdare Mahkemesi'nce verilen kararda; davacının itirazen şikâyet başvurusunda özetle, 1) Kesinleşen ihale kararlarının ve idare tarafından şikâyet başvurusu üzerine alınan kararların kendisine EKAP üzerinden tebliğ edilmediği, 2) İhale kısmî teklife açık olarak gerçekleştirildiği hâlde Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı İki Yıllık Kit veya Sarf Karşılığı Cihaz Kullanma Uygulamasına ilişkin Teknik Şartnamede İFA testleri (1., 2., 3., 4. ve 6. kalem) ve DOT BLOOT kitlerinin (5. ve 7. kalem) birlikte değerlendirileceğinin düzenlendiği, söz konusu düzenlemenin İdari Şartname ve ihale ilanı ile çeliştiği, 3) Kesinleşen ihale kararının bir bölümünde, 1, 3, 5 ve 6. kalemlerin "yüksek teklif verildiğinden", bir başka bölümünde ise "ilgili kalemlerde yer alan kitler bir bütün olduğundan" iptal edildiğinin belirtildiği, 4) İhale komisyonu kararında “6 ve 7. kalemlerdeki kitler bütünlük arz ettiğinden, toplamda ucuz teklif veren firmadan alınmasına” ifadesi yer almasına rağmen, yalnızca 7. kalemin ... Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığının belirtildiği, grup hâlinde değerlendirme yapılacaksa 7. kalemin tek başına değerlendirilmesinin mümkün olmadığı, bu kaleme ilişkin kararın iptalinin gerektiği, 5) İdarece 7. kalem ile ilgili Kurul kararı beklenmeden sözleşme imzalandığı iddialarına yer verdiği;

Davacının 1. iddiasına ilişkin olarak, tebligatın EKAP üzerinden yapılmadığının sabit olduğu, ancak iadeli taahhütlü mektupla tebligatın yapıldığı, buna istinaden davacının süresi içerisinde şikâyet başvurusunda bulunduğu, tebligatın EKAP üzerinden yapılmamasından kaynaklı herhangi bir hak kaybına uğramadığı, 2. iddiasına ilişkin olarak, davacının itirazının ihale dokümanına yönelik olduğu, dokümanı satın aldığı 12/09/2017 tarihini izleyen günden itibaren 10 gün içerisinde başvuru yapması gerektiği, davacının 25/10/2017 tarihinde başvuru yaptığı, Kurul kararının bu iddiaya ilişkin başvurunun süre yönünden reddine ilişkin kısmında hukuka aykırılık olmadığı, 3. ve 4. iddialarına ilişkin olarak, ihale komisyonu kararında “6 ve 7. kalemlerdeki kitler bütünlük arz ettiğinden, toplamda ucuz teklif veren firmadan alınmasına” ifadesi yer almakla birlikte, idarece davacı tarafından yapılan şikâyet başvurusuna verilen cevap yazısında söz konusu ifadenin sehven yazıldığının ifade edildiği, ayrıca ihale komisyonu kararında 6. Kalemin iptaline karar verildiği, idarece 6 ve 7. kalemlerin bir arada değerlendirilmediği anlaşıldığından davacının bu yöndeki iddiasının yerinde olmadığı, 5. iddiasına ilişkin olarak, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nda belirtilen sürelere ve usule uyulmadan sözleşme imzalanmış olması durumunda, davalı idareye yapılan başvurular üzerine, sözleşmenin geçersiz sayılmasına ya da iptaline karar verebileceğine ilişkin bir düzenlemenin anılan Kanunda bulunmadığı, dava konusu Kurul kararında sürelere ve usule uyulmadan sözleşmenin imzalandığının tespit edildiği ve davacının itirazen şikâyet başvurusunun incelendiği, yapılan incelemede davacı şirketin diğer iddialarının yerinde olmadığının tespit edildiği, Kanunda belirtilen sürelere ve usule uyulmadan sözleşme imzalanmış olmasının ihalenin sonucunu değiştirmeyeceği sonucuna varılmıştır.
Belirtilen gerekçelerle dava konusu işlem hukuka uygun bulunarak davanın reddine karar verilmiştir.

Temyiz Edenin İddiaları : Davacı tarafından, Teknik Şartnamede yer alan kuralın İdari Şartname ve ihale ilanında yer alan düzenlemelerle çeliştiği, şikâyet başvurusunun konusunun ihale dokümanına yönelik bir itiraz olmadığı, ihale komisyonu kararında bütün olduğu gerekçesiyle iptal edilen kalemler arasına 7. kalemin dahil edilmemesinin gerekçesinin anlaşılmadığı, ihale komisyonu kararında çelişkili ifadelerin yer aldığı, ilgili kalemlere ilişkin grup halinde değerlendirme yapılacaksa sadece 7. kalemin başka bir firmanın üzerinde bırakılmasının mümkün olmadığı ileri sürülmektedir.

Karşı Tarafın Savunması : Davalı idare tarafından, Teknik Şartnamede yer alan düzenlemelere yönelik iddianın ihale dokümanına ilişkin olduğu, süre yönünden reddi gerektiği, çelişkili olduğu iddia edilen ihale komisyonu kararındaki ifadelerin sehven yazıldığının idarece şikâyet başvurusuna verilen cevapta belirtildiği, ihale komisyonu kararında 6. kalemin iptaline karar verildiği, ihalede 6. ve. 7. kalemlerinin birlikte değerlendirilmediğinin açık olduğu belirtilerek istemin reddi gerektiği savunulmuştur.

Danıştay Tetkik Hâkimi ...'In Düşüncesi : Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA


Karar veren Danıştay Onüçüncü Dairesi'nce, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra, dosya tekemmül ettiğinden yürütmenin durdurulması istemi hakkında ayrıca bir karar verilmeksizin işin gereği görüşüldü:

Hukuki Değerlendirme :
İdare ve vergi mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı hâlinde mümkündür.
Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

Karar Sonucu:
Açıklanan nedenlerle;
1. Davacının temyiz isteminin reddine,
2. Davanın yukarıda özetlenen gerekçeyle reddi yolundaki ... İdare Mahkemesi'nin …. tarih ve
E:…, K:… sayılı temyize konu kararında, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde sayılan bozma nedenlerinden hiçbirisi bulunmadığından anılan Mahkeme kararının ONANMASINA,
3. Temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına,
4. Posta giderleri avansından artan tutarın davacıya iadesine,
5. Kullanılmayan …TL yürütmeyi durdurma harcının istemi hâlinde davacıya iadesine,
6. Dosyanın anılan Mahkeme'ye gönderilmesine,
7. 2577 sayılı Kanun'un 20/A maddesinin ikinci fıkrasının (i) bendi uyarınca kesin olarak (karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere), 02/04/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

  Avukat   -   Danıştay Kararları
0 0
0 yanıt   -  

Avukatlara soru sormak için