0

Karma Dava

Halen "V" şehrinde şef olarak görev yapmaktayım, eşim ev hanımı, "X" şehrinde yaşıyor, üniversite hastane kurulunca "kara hava deniz araçları seyahat etmesi sağlığını olumsuz etkiler, bulunduğu yerde tedavisine ve aile bütünlüğünün sağlanması gereklidir" şeklinde raporu üzerine;
X Kurumu naklen isteğimi kabul edip halen çalışmakta olduğum V kurumuna muvafakat talep yazısı yazdı, X kurumu gerekçesiz olarak naklen atanmama muvafakat vermedi, idare mahkemesi aracılığıyla yürütmenin durdurulması kararı üzerine X kurumu V kurumuna muvafakatımı verdiklerine dair yazı yazdı bu sefer V kurumu gerekçesiz olarak "Sağlık ve Aile Bütünlüğü" gerekçeli naklen atanma isteğime cevap vermedi, bu süreçte çocuklarım hastalandı, ben depresyona girdim, ruh sağlığım bozuldu (belgeli), by defa V kurumuna karşı Zımni Ret davası açma zaruretim doğdu.

1) Bu davayı açarken (Zımni Ret) mahkemeden hangi işlemin yürütmesinin durdurulmasını isteyecem, tek bir dava dilekçesi ile Yürütmenin Durdurulması-İşlemin İptali ve Tam Yargı (Tazminat talepli) davasını açabiliyor muyum?
2)X İdare Mahkemesinin vermiş olduğu Yürütmenin Durdurulması ve İşlemin İptali Kararı V Kurumunu bağlar mı?

    -   Diğer
0 0
1 yanıt   -  
0

Cevap vermeyen kurum zımni red yaparak yeni bir işlem yaptığından bu işleme karşı Yd talepli iptal davası açınız, Mahkeme kararları sadece tarafları bağlar ikinci kurumu bağlamaz, ancak ikinci açacağınız davada bu kararı eklemeniz iyi olur.

Dava açış şekli:
Tam yargıya ilşikin İptal ve tam yargı davaları:
Madde 12 – İlgililer haklarını ihlal eden bir idari işlem dolayısıyla Danıştaya ve idare ve
vergi mahkemelerine doğrudan doğruya tam yargı davası veya iptal ve tam yargı davalarını birlikte açabilecekleri gibi ilk önce iptal davası açarak bu davanın karara bağlanması üzerine, bu husustaki kararın veya kanun yollarına başvurulması halinde verilecek kararın tebliği veya bir işlemin
icrası sebebiyle doğan zararlardan dolayı icra tarihinden itibaren dava süresi içinde tam yargı
davası açabilirler. Bu halde de ilgililerin 11 nci madde uyarınca idareye başvurma hakları saklıdır.
Takdir sizin

Avukatlara soru sormak için