0

Memurluktan atılma şartları nelerdir?

Hangi şartlarda bir devlet memuru işten atılabilir?

    -   İdare
0 0
3 yanıt   -  
0

Çıkarılma şartları 657 sayılı devlet memurları kanunun 125. maddesinde ayrıntılı olarak düzenlenmiştir.
Madde 125/E - Devlet memurluğundan çıkarma : Bir daha Devlet memurluğuna atanmamak üzere
memurluktan çıkarmaktır
Devlet memurluğundan çıkarma cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:
a) İdeolojik veya siyasi amaçlarla kurumların huzur, sükün ve çalışma düzenini bozmak,
boykot, işgal, kamu hizmetlerinin yürütülmesini engelleme, işi yavaşlatma ve grev gibi eylemlere
katılmak veya bu amaçlarla toplu olarak göreve gelmemek, bunları tahrik ve teşvik etmek veya
yardımda bulunmak,(1)
b) Yasaklanmış her türlü yayını veya siyasi veya ideolojik amaçlı bildiri, afiş, pankart,
bant ve benzerlerini basmak, çoğaltmak, dağıtmak veya bunları kurumların herhangi bir yerine
asmak veya teşhir etmek,
c) Siyasi partiye girmek,
d) Özürsüz olarak (...)(2) bir yılda toplam 20 gün göreve gelmemek,
e) Savaş, olağanüstü hal veya genel afetlere ilişkin konularda amirlerin verdiği görev veya emirleri yapmamak,
f) (Değişik: 13/2/2011 - 6111/111 md.) Amirlerine, maiyetindekilere ve iş sahiplerine fiili
tecavüzde bulunmak,
g) Memurluk sıfatı ile bağdaşmayacak nitelik ve derecede yüz kızartıcı ve utanç verici hareketlerde bulunmak,
h) Yetki almadan gizli bilgileri açıklamak,
ve devamından ayrıntılı olarak maddeler halinde zikredilmiştir.

0

Üstadıma ek olarak;
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde Devlet memurluğuna alınacakların hangi şartları sağlaması gerektiği belirtilmiştir. Kişinin bu şartları sağlamadığı anlaşılırsa veya memuriyeti sırasında sağladığı bu şartlardan birini kaybetmesi durumunda da kişinin memurluğu sona erer.

0

Memur Davalarına Bakan Avukatlar Ankara (atama, görevde yükselme, disiplin cezası vb.),
Doktorlar Hakkında Disiplin Soruşturması | Cezası | İtirazı | İptal Davası | TTB
Polis Disiplin Hukuku | Soruşturması | Cezası | Kanunu | Tüzüğü | Yönetmeliği

Bu konulara bugüne dek çokça bakmaya çalıştık. Belirtilen linklerden ulaşılabilir... https://www.tahanci.av.tr/faaliyet-alanlari/idare-hukuku-ankara-avukat-idari-yargi/

Avukatlara soru sormak için