0

Sınai Mülkiyet Kanunu'na Göre Marka Tescilinde Nispi Ret Nedenleri Nelerdir?

Sınai Mülkiyet Kanunu Madde 6;

(1) Tescil başvurusu yapılan bir markanın, tescil edilmiş veya önceki tarihte
başvurusu yapılmış marka ile aynılığı ya da benzerliği ve kapsadığı mal veya
hizmetlerin aynılığı ya da benzerliği nedeniyle, tescil edilmiş veya önceki
tarihte başvurusu yapılmış marka ile halk tarafından ilişkilendirilme ihtimali de
dâhil karıştırılma ihtimali varsa itiraz üzerine başvuru reddedilir.
(2) Ticari vekil veya temsilcinin, marka sahibinin izni olmaksızın ve haklı bir sebebe
dayanmaksızın markanın aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzerinin kendi adına
tescili için yaptığı başvuru, marka sahibinin itirazı üzerine reddedilir.
(3) Başvuru tarihinden veya varsa rüçhan tarihinden önce tescilsiz bir marka veya
ticaret sırasında kullanılan bir başka işaret için hak elde edilmişse, bu işaret
sahibinin itirazı üzerine, marka başvurusu reddedilir.
(4) Paris Sözleşmesinin 1 inci mükerrer 6 ncı maddesi bağlamındaki tanınmış
markalar ile aynı veya benzer nitelikteki marka başvuruları, aynı veya benzer mal
veya hizmetler bakımından itiraz üzerine reddedilir.
(5) Tescil edilmiş veya tescil başvurusu daha önceki tarihte yapılmış bir markanın,
Türkiye’de ulaştığı tanınmışlık düzeyi nedeniyle haksız bir yararın sağlanabileceği,
markanın itibarının zarar görebileceği veya ayırt edici karakterinin zedelenebileceği
hâllerde, aynı ya da benzer markanın tescil başvurusu, haklı bir sebebe dayanma
hâli saklı kalmak kaydıyla, başvurunun aynı, benzer veya farklı mal veya
hizmetlerde yapılmış olmasına bakılmaksızın
önceki tarihli marka sahibinin itirazı üzerine reddedilir.
(6) Tescil başvurusu yapılan markanın başkasına ait kişi ismini, ticaret unvanını,
fotoğrafını, telif hakkını veya herhangi bir fikri mülkiyet hakkını içermesi hâlinde
hak sahibinin itirazı üzerine başvuru reddedilir.
(7) Ortak markanın veya garanti markasının yenilenmeme sebebiyle koruma
süresinin sona ermesinden itibaren üç yıl içinde yapılan, ortak marka veya garanti
markasıyla aynı veya benzer olan ve aynı veya benzer mal veya hizmetleri içeren
marka başvurusu, önceki hak sahibinin itirazı üzerine reddedilir.
(8) Tescilli markanın yenilenmeme sebebiyle koruma süresinin sona ermesinden
itibaren iki yıl içinde yapılan, bu markayla aynı veya benzer olan ve aynı veya benzer
mal veya hizmetleri içeren marka başvurusu, önceki marka sahibinin itirazı üzerine bu
iki yıllık süre içinde markanın kullanılmış olması şartıyla reddedilir.
(9) Kötüniyetle yapılan marka başvuruları itiraz üzerine reddedilir.

  Avukat   -   Avukat Forum
0 0
0 yanıt   -  

Avukatlara soru sormak için