0

Söz Konusu Alanın Tuz Üretim Sahası Olduğu, İhaleye Çıkılmasının Hukuka Aykırı Olmadığı İleri Sürülerek Bozulması İstenilmektedir Danıştay Kararı

Söz Konusu Alanın Tuz Üretim Sahası Olduğu, İhaleye Çıkılmasının Hukuka Aykırı Olmadığı İleri Sürülerek Bozulması İstenilmektedir Danıştay Kararı


Danıştay 13. Daire Başkanlığı 2015/6067 E. , 2015/4157 K


Danıştay İçtihat Metni
T.C.
D A N I Ş T A Y
ONÜÇÜNCÜ DAİRE
Esas No : 2015/6067
Karar No : 2015/4157


Temyiz İsteminde Bulunan (Davalı) :
Vekili :
Davalı İdare Yanında Müdahiller :1-
Vekili :
2-
3-

Karşı Taraf (Davacı) :
Vekili :


İstemin_Özeti : Danıştay Onüçüncü Dairesi'nin 18.05.2015 tarih ve E:2013/3058, K:2015/1894 sayılı kararının; söz konusu alanın tuz üretim sahası olduğu, ihaleye çıkılmasının hukuka aykırı olmadığı ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.
Danıştay Tetkik Hâkimi Düşüncesi : Temyiz isteminin incelenmeksizin reddi gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onüçüncü Dairesi'nce, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 14. maddesi uyarınca Tetkik Hakimi'nin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'na 6545 sayılı Kanun'un 18. maddesi ile eklenen "İvedi yargılama usulü" başlıklı 20/A maddesinde; ihaleden yasaklama kararları hariç ihale işlemlerinde ivedi yargılama usulünün uygulanacağı kuralına yer verilmiş, aynı maddenin (i) bendi uyarınca temyiz aşamasında, Danıştay tarafından işin esası hakkında yeniden inceleme yapılacağı ve verilen kararların kesin olduğu düzenlenmiş, 2577 sayılı Kanun'a eklenen Geçici 8. madde ile; "Bu Kanunla idari yargıda kanun yollarına ilişkin getirilen hükümler, 2576 sayılı Kanun'un, bu Kanunla değişik 3. maddesine göre kurulan bölge idare mahkemelerinin tüm yurtta göreve başlayacakları tarihten sonra verilen kararlar hakkında uygulanır..." kuralına yer verilmiştir. Ancak, 6637 sayılı Kanun'un 19. maddesi ile Geçici 8. maddede değişikliğe gidilerek; "06.01.1982 tarihli ve 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun Geçici 8'inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bu Kanunla idari yargıda...” ibaresi, “İvedi yargılama usulü hariç olmak üzere bu Kanunla idari yargıda...” şeklinde değiştirilmiş; bu düzenleme ile idari yargılama usulünde kanun yoluna ilişkin değişikliklerin ivedi yargılama usulünde uygulanması sağlanmıştır. Diğer bir ifadeyle, ivedi yargılama usulünün uygulandığı uyuşmazlıklar Danıştay tarafından temyiz aşamasında kesin olarak hükme bağlandığından, bu kararlara karşı karar düzeltme isteminde bulunulamayacaktır.
Dosyanın incelenmesinden; Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile 26.01.2006 tarihinde imzaladığı Kaldırım Tuzlasının Özelleştirilmesine İlişkin Satış ve Devir Sözleşmesi'ne istinaden, Ankara ili dâhilinde bulunan Tuz Gölü Havzasındaki Kaldırım Tuzlasını işleten davacı şirket tarafından, 3213 sayılı Kanun'un 30. maddesi gereğince Tuz Gölü Havzasında tuz çıkarmak üzere 10 adet III. Grup Maden sahasına ihale yapılmasına ilişkin işlemlerin iptali istemiyle dava açıldığı; davanın reddine ilişkin ... tarih ve E:..., K:... sayılı ... İdare Mahkemesi kararının, Dairemizin 18.05.2015 tarih ve E:2013/3058, K:2015/1894 sayılı kararıyla bozularak dava konu ihale işlemlerin iptaline kesin olarak karar verildiği; bu karara karşı karar düzeltme yolunun kapalı olduğunun aynı kararda belirtildiği; davalı idare tarafından, Dairemiz kararının temyizen bozulması talebiyle Danıştay Başkanlığı'na hitaben yazılan dilekçenin 25.08.2015 tarihinde Danıştay kaydına alındığı görülmektedir.
Bu durumda, uyuşmazlığın ihale işlemlerinden kaynaklanan ivedi yargılama usulüne tabi bir uyuşmazlık olduğu, yukarıda anılan mevzuat uyarınca Dairemizin 18.05.2015 tarih ve E:2013/3058, K:2015/1894 sayılı kararı ile davanın kesin olarak (karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere) çözüme kavuşturulduğu açık olduğundan, anılan kararın yeniden incelenerek düzeltilmesine yasal olanak bulunmamaktadır.
Açıklanan nedenlerle; davalı idarenin TEMYİZ İSTEMİNİN İNCELENMEKSİZİN REDDİNE, dava dosyasının ... İdare Mahkemesi'ne gönderilmesine, 26.11.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

  Avukat   -   Danıştay Kararları
0 0
0 yanıt   -  

Avukatlara soru sormak için