0

Yargıtay 15. Hukuk Dairesi 2018/3897 E. , 2018/3659 K.

15. Hukuk Dairesi 2018/3897 E. , 2018/3659 K.

"İçtihat Metni"
Mahkemesi :Asliye Hukuk Mahkemesi

Yukarıda tarih ve numarası yazılı hükmün temyizen tetkiki davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla dosyadaki kağıtlar okundu gereği konuşulup düşünüldü:
- K A R A R -
Dava, davalı borçlu tarafından dava konusu takip dosyasına yapılan itirazın iptâli ve icra inkar tazminatı istemine ilişkin olup, mahkemece davanın reddine dair verilen hüküm, davacı vekilince temyiz olunmuştur.
Davanın açıldığı tarihte yürürlükte bulunan 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakındaki Kanun'un amaç başlıklı 1. maddesinde, "Bu Kanunun amacı; kamu yararına uygun olarak tüketicinin sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarının koruyucu, zararlarını tazmin edici, çevresel tehlikelerden korunmasını sağlayıcı, tüketiciyi aydınlatıcı ve bilinçlendirici önlemleri almak, tüketicilerin kendilerinin korucuyu girişimlerini özendirmek ve bu konulardaki politikaların oluşturulmasında gönüllü örgütlenmelerini teşvik etmeye ilişkin hususları düzenlemektir. Tanım başlıklı 3. maddesinin (1) sağlayıcı; Kamu tüzel kişileri de dahil olmak üzere ticari veya mesleki amaçlarla tüketiciye hizmet sunan ya da hizmet sunanın adına ya da hesabına hareket eden gerçek veya tüzel kişiyi, (k) Tüketici; ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel kişiyi, (1) Tüketici işlemi; mal veya hizmet piyasalarında kamu tüzel kişileri de dahil omak üzere ticari veya mesleki amaçlarla hareket eden veya onun adına ya da hesabına hareket eden gerçek veya tüzel kişiler ile tüketiciler arasında kurulan, eser, taşıma, simsarlık, sigrta, vekâlet, bankacılık ve benzer sözleşmeler de dahil olmak üzere her türlü sözleşme ve hukuki işlemi." düzenlemeleri bulunmaktadır. Bir hukuki işlemin tüketici işlemi sayılabilmesi için yukarıda belirtilen tanımlara uygun olması gerekir.
Dava eser sözleşmesinden kaynaklanmakta olup, davacı ile davalı arasındaki hukuki ilişkinin; davacı şirketin yüklenici sıfatıyla, davalı iş sahibinin konutuna mutfak dolabı yapımı nedeniyle anlaşmaları sonucunda kurulduğu anlaşılmaktadır. Açıklanan hususlar gözetildiğinde taraflar arasındaki hukuki ilişkinin de Tüketicinin Korunması Hakkındaki
Kanun kapsamında bulunduğu anlaşılmaktadır. Her halde uyuşmazlığın çözümünde görevli mahkeme tüketici mahkemesi olup, 6502 sayılı Kanun 07.11.2013 tarihinde kabul edilmiş ve 28.11.2013 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanmış olduğu ve Yasa'nın 87. maddesi uyarınca yürürlük tarihi 28.05.2014 olduğundan, bu tarihten sonra açılan davaların Tüketici Mahkemesinde bakılması gerekir. Anılan Yasa'nın geçici 1. maddesinde de, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce açılan eldeki davaların mahkemelerinde görüleceği hükme bağlanmıştır.
Görev hususu kamu düzenine ilişkin olup, mahkemece yargılamanın her aşamasında re'sen dikkate alınmalıdır ve görev hususunda kazanılmış hak söz konusu olamaz. 6502 sayılı Yasa'nın 73/1. maddesi uyarınca bu kanun kapsamında sayılan uyuşmazlıklarda tüketici mahkemeleri görevli olduğundan Ereğli'de ayrı bir tüketici mahkemesi var ise, görevsizlik kararı, ayrı bir tüketici mahkemesi yok ise ara kararıyla tüketici mahkemesi sıfatıyla işin esasının incelenmesi gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi doğru olmamış, kararın bozulması uygun bulunmuştur.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz olunan hükmün BOZULMASINA, bozma sebebine göre diğer temyiz itirazlarının incelenmesine yer olmadığına, ödediği temyiz peşin harcının istek halinde temyiz eden davacıya geri verilmesine, karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere 09.10.2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.

  Avukat   -   AİHM Kararları
0 0
0 yanıt   -  

Avukatlara soru sormak için