0

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi 2020/2465 E. , 2020/3891 K.

3. Hukuk Dairesi 2020/2465 E. , 2020/3891 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasındaki cezai işlemin iptali, muarazanın önlenmesi davasının mahkemece yapılan yargılaması sonucunda, davanın kısmen kabulüne yönelik olarak verilen hükmün, süresi içinde davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine; temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra, dosya içerisindeki kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

Y A R G I T A Y K A R A R I

Davacı; Değer eczanesinin sahibi ve mesul müdürü olduğunu, davalı kurum tarafından 2009 Yılı Eczane Protokolünün 6.3.3 maddesi gereği 20.734 TL cezai şart, 6.3.10 maddesi gereği 20.734,05 TL cezai şart ve aynı madde gereği 1. kez yazılı uyarı işlemi uygulanmasına, ayrıca protokolün 4.3.6 maddesi gereği kurum zararı 4.146 TL'nin tahsiline karar verildiğini, işleme konu 27.08.2010 tarihli reçetenin aldatıcılık kabiliyetini haiz olduğunu, reçete muhteviyatını reçeteyi getirene teslim ettiğini belirterek, işlemin hukuka aykırılığının tespitine ve iptaline, muarazanın bu şekilde önlenmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalı; 21.03.2013 tarih ve 2013/16 sayılı inceleme raporu doğrultusunda uygulanan davaya konu işlemin mevzuata ve protokol hükümlerine uygun olduğunu ileri sürerek, davanın reddini istemiştir.
Mahkemece; davacının davalı ile birlikte dolandırıldığı, olaylarda davacının kusuru olmadığı, ancak hasta ya da hasta yakınına teslim edilmeyen ilaçların yer aldığı reçetenin kuruma fatura edilmesinde basiretli tacir gibi davranmadığı ve reçete bedelinden sorumlu olduğu gerekçesiyle, davanın kısmen kabulüne; taraflar arasındaki protokolün 6.3.3 maddesine göre uygulanan 4.146,81 x 5 = 20.734,05 TL cezai şartın ve yine protokolün 6.3.10 maddesine göre uygulanan 4.146,81 x 5 = 20.734,05 TL cezai şartın, 1 kez uyarısının iptaline, protokolün 4.3.6 maddesi gereği uygulanan kurum zararı olan 4.146,81 TL hakkındaki davacı talebinin reddine karar verilmiş, hüküm davalı tarafından temyiz edilmiştir.
1-) Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davalı tarafın sair temyiz itirazlarının reddi gerekir.
2-) Davalı tarafın harca yönelik temyiz itirazlarının incelenmesinde;
Davalı SGK Başkanlığı'nın, 492 sayılı Harçlar Kanunu ve 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu'nun 36. maddesi hükmüne göre harçtan muaf olması nedeniyle, kendisinden karar ve ilam harcı alınamayacağı gibi, davacı tarafından dava açılışında karşılanan 708,20 TL peşin harcın davalıdan alınarak davacıya verilmesine karar verilmesi de usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.
Ne var ki, bu yanlışlığın düzeltilmesi yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden hükmün, HUMK'nun 438/7 maddesi gereğince düzeltilerek onanmasına karar verilmesi gerekmiştir.
SONUÇ: Yukarıda birinci bentte açıklanan nedenlerle davalı tarafın sair temyiz itirazlarının reddine, ikinci bentte açıklanan nedenlerle hüküm fıkrasının 4.bendinde yer alan "1.416,35 TL ilam harcı alınmasına bundan peşin alınan 708,20 TL'nin mahsubu ile bakiye kalan 708,15 TL'nin davalılardan alınarak hazineye gelir kaydedilmesine," cümlesinin çıkarılarak yerine "Davalı harçtan muaf olduğundan davalıdan harç alınmasına yer olmadığına, davacı tarafından yatırılan peşin harcın kararın kesinleşmesinden sonra istem halinde davacıya iadesine" cümlesinin yazılmasına, hüküm fıkrasının 7.bendinde yer alan "Davacı tarafından yapılan 708,20 TL ilk masraf, 90,00 TL tebligat ve müzekkere gideri, 1.000,00 TL bilirkişi ücreti olmak üzere toplam 1.798,20 TL yargılama giderinin kabul ve red oranı dikkate alınarak 1.490,00 TL'nin davalıdan alınarak davacıya verilmesine, artan kısmın davacı üzerinde bırakılmasına," cümlesinin çıkarılarak yerine "Davacı tarafından yapılan 90,00 TL tebligat ve müzekkere gideri, 1.000,00 TL bilirkişi ücreti olmak üzere toplam 1.090,00 TL yargılama giderinden kabul ve red oranı dikkate alınarak 990,90 TL'sinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine, artan kısmın davacı üzerinde bırakılmasına," cümlesinin yazılmasına, hükmün davalı yararına düzeltilmiş bu şekliyle ONANMASINA, 6100 sayılı HMK'nun Geçici Madde 3 atfıyla 1086 sayılı HUMK'nun 440. maddesi gereğince kararın tebliğinden itibaren 15 günlük süre içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 02/07/2020 gününde oybirliğiyle karar verildi.

  Avukat   -   Yargıtay Kararları
0 0
0 yanıt   -  

Avukatlara soru sormak için