Bu sitenin tüm hakları Andis Hukuk'a aittir.

Andis Hukuk & Danışmanlık İstanbul Ofisi (0212) 571 19 31
https://g.co/kgs/9FKrPBN
https://andishukuk.com/
Karayolları Trafik Kanunu’na Göre Araç İşleteni Kimdir:
0

Karayolları Trafik Kanunu’na Göre Araç İşleteni Kimdir:

Karayolları Trafik Kanunu’na Göre Araç İşleteni Kimdir:
Kaza yapmış veya kazaya karışmış aracın işletenin tespiti önemlidir. Çünkü bu kazadan dolayı doğan zararların tazmini için başvurulacak kişilerden biri de hiç şüphesiz araç işletenidir.
Mevzuatımızda araç işletenin kim olduğuna dair düzenleme Karayolları Trafik Kanunu’nun 3. maddesinde düzenlenmiştir.
Buna göre; “ İşleten : Araç sahibi olan veya mülkiyeti muhafaza kaydıyla satışta alıcı sıfatıyla sicilde kayıtlı görülen veya aracın uzun süreli kiralama, ariyet veya rehni gibi hallerde kiracı, ariyet veya rehin alan kişidir. Ancak ilgili tarafından başka bir kişinin aracı kendi hesabına ve tehlikesi kendisine ait olmak üzere işlettiği ve araç üzerinde fiili tasarrufu bulunduğu ispat edilirse, bu kimse işleten sayılır.” denilerek kazaya sebebiyet vermiş veya kazaya karışmış aracın işletenin kim olduğunu açık bir şekilde ortaya konulmuştur.
Kazaya Karışmış Olan Aracın İşleteninin Sorumluluğu Var’mıdır:
Kazaya karışmış veya kazaya sebebiyet vermiş olan aracın işleteninin sorumluğunun olup olmadığına ilişkin düzenleme Karayolları Trafik Kanunu’nun 85. maddesinde yapılmıştır. Şöyle ki; “Bir motorlu aracın işletilmesi bir kimsenin ölümüne veya yaralanmasına yahut bir şeyin zarara uğramasına sebep olursa, motorlu aracın bir teşebbüsün unvanı veya işletme adı altında veya bu teşebbüs tarafından kesilen biletle işletilmesi halinde, motorlu aracın işleteni ve bağlı olduğu teşebbüsün sahibi, doğan zarardan müştereken ve müteselsilen sorumlu olurlar.” şeklinde olmuştur.
Buradaki düzenleme objektif sorumluluk mahiyetinde olup zarar görenin, işleten veya sorumlu olduğu kimselerin kusurunu ispatlama yükümlülüğü yoktur.
Kazaya Karışmış Olan Aracın İşletenin Sorumluluktan Kurtulma İmkanı Var’mıdır:
Kazaya karışmış veya kazaya sebebiyet vermiş olan aracın işleteninin bu kazadan dolayı doğacak zararlardan sorumlu olamayacağı bazı durumlar olabilir. Bu durumları Karayolları Trafik Kanunu’nun 86. maddesinde şu şekilde açıklanmıştır.
“İşleten veya araç işleticisinin bağlı olduğu teşebbüs sahibi, kendisinin veya eylemlerinden sorumlu tutulduğu kişilerin kusuru bulunmaksızın ve araçtaki bir bozukluk kazayı etkilemiş olmaksızın, kazanın bir mücbir sebepten veya zarar görenin veya bir üçüncü kişinin ağır kusurundan ileri geldiğini ispat ederse sorumluluktan kurtulur.” denilmiştir.

Trafik Sigortası Olarak İfade Bilinen Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Neden Önemlidir ve Hangi Zararları Karşılamaktadır:

Karayolları Trafik Kanunu’nun da tanımı yapılmış ve sorumluluk çerçevesi çizilmiş olunan işletenin sorumluluğunu bir nevi güvence altına alınması için uygulamada Trafik Sigortası olarak ifade edilen Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası yapma zorunluluğu getirmiştir.
Karayolları Trafik Kanunu’nun 91. maddesi şu şekilde düzenlenmiştir:
“İşletenlerin, bu Kanunun 85 inci maddesinin birinci fıkrasına göre olan sorumluluklarının karşılanmasını sağlamak üzere mali sorumluluk sigortası yaptırmaları zorunludur.”
Bu sigorta yaptırılmadan bir aracın trafiğe çıkması yasaktır. Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasının amacı, trafik kazaları nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayacakları zararların kolayca temin edilebilmesi olduğu gibi, zarardan sorumlu olan motorlu araç işleteninin kaza riskine karşı ekonomik bakımdan korunmasıdır.
ZMSS kapsamında sigorta şirketi 3. şahısların bedensel zararları (geçici iş görmezlik ve sürekli iş görmezlik zararları), destekten yoksun kalmadan doğan zararları ile mallarının uğradığı zararları sigorta poliçe limiti kadarki kısmını karşılar. Daha doğrusu bu koşullarda işleten ile müştereken sorumludur.

0 0
0 yanıt   -  

Avukatlara soru sormak için