Bu sitenin tüm hakları Andis Hukuk'a aittir.

Andis Hukuk & Danışmanlık İstanbul Ofisi (0212) 571 19 31
https://g.co/kgs/9FKrPBN
https://andishukuk.com/
Sigorta Güvence Hesabına Başvuru Sırasında İstenen Belgeler:
0

Sigorta Güvence Hesabına Başvuru Sırasında İstenen Belgeler:

Sigorta Güvence Hesabına Başvuru Sırasında İstenen Belgeler:
Güvence hesabı Yönetmeliğinin 15. Maddesine göre” Yönetim Komitesi Müsteşarlığın uygun görüşünü alarak başvurularda aranılacak belgeleri belirlemeye yetkilidir. İstenilecek belgeler, Hesabın internet sitesi kanalı ile kamuoyuna duyurulur.”
Hak sahiplerinin aşağıda belirtilen belgeleri temin edip dilekçelerine ekleyerek Güvence Hesabı’na başvurmaları gerekir.
I. Ölüm Halinde Gereken Belgeler :
a. Kaza tespit tutanağı resmi tastikli sureti,
b. Olayın mahkemeye intikal etmesi halinde mahkeme kararı,
c. Ölüm Raporu,
d. Ölenin mesleği ile gelir durumunu ve desteklik ilişkisini gösterir belge,
e. Hak sahiplerine Sosyal Güvenlik Kurumlarından gelir bağlanmış ise, bağlama kararı ile bağlanan gelirin peşin değerini gösteren belge,
f. Aile nüfus kaydı aslı ve veraset ilamı,
g. Kaza ile illiyeti gösteren diğer belgeler.
II. Sakatlanma Halinde Gereken Belgeler :
a. Kaza tespit tutanağı resmi tasdikli sureti,
b. Hastane raporu aslı veya resmi tasdikli sureti,
c. Maluliyet oranını gösterir hastane raporu aslı veya resmi tasdikli sureti,
d. Olayın mahkemeye intikal etmesi halinde mahkeme kararı,
e. Kaza ile illiyeti gösteren diğer belgeler.
III. Sigortacılık Kanunu’nun 14.(c) maddesi uyarınca bedensel zararlar dışındaki maddi zararlar için Belgeler :
a. Poliçe sureti,
b. Kaza tespit tutanağı resmi tasdikli sureti,
c. Eksper Raporu,
d. Varsa mahkeme kararı sureti,
e. Hasar bedeli sigortalı tarafından ödenmiş ise ödeme ile ilgili belgelerin suretleri,
f. Kaza ile illiyeti gösteren diğer belgeler.
Ödemelerin yapılması
Güvence hesabı Yönetmeliğinin 14. Maddesine göre “Hesap tarafından gerekli inceleme yapıldıktan sonra, tazminat miktarında ve hak sahiplerinde tereddüt bulunmadığı takdirde belirlenen miktar, hak sahiplerine ödenir.”
Güvence Hesabı’nın sorumluluğu; rizikonun gerçekleştiği tarihte geçerli zorunlu sigorta poliçesinin teminat limitleri ile sınırlıdır. Bu limiti aşan miktarlar yönünden zarara uğrayan hak sahiplerinin diğer sorumlulara başvurma hakları mevcuttur.(Aracın işleteni. Sürücüsü vb.)
Başvuru süresi
Zamanaşımı konusunda 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu’nda ve Güvence Hesabı Yönnetmeliği’nde herhangi bir hüküm yer almamaktadır. Bu durumda KTK m.109’da düzenlenen zamanaşımına ilişkin hükümlerin uygulanması gerektiği kanaatindeyiz.
KTK Madde 109 “ Motorlu araç kazalarından doğan maddi zararların tazminine ilişkin talepler, zarar görenin, zararı ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği tarihten başlayarak iki yıl ve herhalde, kaza gününden başlayarak on yıl içinde zamanaşımına uğrar.
Dava, cezayı gerektiren bir fiilden doğar ve ceza kanunu bu fiil için daha uzun bir zaman aşımı süresi öngörmüş bulunursa, bu süre, maddi tazminat talepleri için de geçerlidir.”
Hak sahipleri, zararlarının tazmini için yaptıkları başvurularının herhangi bir nedenle Güvence Hesabı tarafından kısmen veya tamamen reddedilmesi üzerine doğrudan Güvence Hesabı aleyhine dava açabilirler. Diğer sorumlular ile birlikte Güvence Hesabına karşı dava açabilecekleri gibi yalnız Güvence Hesabına karşı sigorta limitleri kapsamında dava açabilirler.

0 0
0 yanıt   -  

Avukatlara soru sormak için