0

Danıştay 14. Daire Başkanlığı 2014/5232 E. , 2015/8318 K.

Danıştay 14. Daire Başkanlığı 2014/5232 E. , 2015/8318 K.

"İçtihat Metni"
T.C.
D A N I Ş T A Y
ONDÖRDÜNCÜ DAİRE
Esas No : 2014/5232
Karar No : 2015/8318


Temyiz İsteminde Bulunan (Davacı) :
Karşı Taraf (Davalı) : -
İstemin Özeti : ... İdare Mahkemesinin ...günlü; E:.., K:... sayılı kararının; usul ve yasaya uygun olmadığı ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.
Savunmanın Özeti : İstemin reddi gerektiği savunulmaktadır.
Düşüncesi : Mahkeme kararının yıkıma ilişkin kısmının onanmasına, yıkımın belediyece gerçekleştirilmesi halinde yıkım masraflarının % 20 fazlasıyla yapı sahibinden tahsiline ilişkin kısmının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Ondördüncü Dairesince işin gereği görüşüldü:
Dava; tapuda "bahçe" vasıflı olan taşınmaz üzerinde inşaa edilen 60 m²'lik yapının ruhsatsız yapıldığından bahisle bir ay içerisinde kaldırılması, kaldırılmaması halinde belediye tarafından yıktırılarak masrafların %20 fazlasıyla tahsil edileceğine ilişkin 06.10.2009 tarih ve 599/2009 sayılı davalı idare Yapı Kontrol Müdürlüğü işleminin iptali istemiyle açılmış, İdare Mahkemesince, dava konusu işlemin davacının hukukunu etkilemeyen, icrailik vasfı bulunmayan bir işlem olduğundan bahisle davanın incelenmeksizin reddine yolundaki kararını bozan Danıştay Altıncı Dairesinin 20.09.2010 tarih ve E:2010/4728, K:2010/8112 sayılı kararına uyulmayarak ısrar edilmesi ve bu kararın Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun 05.12.2012 günlü, E:2011/1161 K:2012/2499 sayılı kararıyla bozulması üzerine , bozma kararına uyularak davanın reddi yolunda ... İdare Mahkemesince verilen ... günlü, E:..., K:... sayılı kararın, davacı vekili tarafından temyiz dilekçesinde ileri sürülen nedenlerle bozulması istenilmektedir.
Temyize konu Mahkeme kararının, ruhsatsız inşaa adilen yapının bir ay içerisinde kaldırılması, kaldırılmaması halinde belediye tarafından yıktırılmasına ilişkin kısmında, 2577 sayılı Yasanın 49.maddesinin 1.fıkrasında sayılan bozma nedenlerinden hiçbirisi bulunmamaktadır
Kararın; yıkımın belediyece gerçekleştirilmesi halinde yıkım masraflarının % 20 fazlasıyla yapı sahibinden tahsiline ilişkin kısmına gelince;
3194 sayılı İmar Kanununun 32.maddesinde; ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı olarak başlanan yapılar hakkında uygulanacak işlemler sayılmış aynı Kanunun 42.maddesinde de ceza hükümleri düzenlenmiştir. Ancak bu maddede ruhsatsız yapıların idare tarafından yıkılması durumunda yapılan masrafın %20 fazlasıyla ilgilisinden isteneceğine ilişkin bir hükme yer verilmediği gibi bu Kanunun 32.maddesinin son fıkrasında da ruhsatsız yapının belediyece yıkılması durumunda sadece belediyece yapılan masrafın yapı sahibinden tahsil edileceği belirtilmiştir.
Dosyanın incelenmesinden; ... sayılı taşınmaz üzerinde bulunan yapının ruhsatsız yapıldığından bahisle bir ay içerisinde kaldırılması, kaldırılmaması halinde belediye tarafından yıktırılarak masrafların %20 fazlasıyla tahsil edileceğine ilişkin 06.10.2009 tarih ve 599/2009 sayılı davalı idare Yapı Kontrol Müdürlüğü işleminin iptali istemiyle bakılmakta olan davanın açıldığı, İdare Mahkemesince; yıkımın belediyece yapılması halinde, yıkım masraflarının % 20 fazlasıyla tahsiline ilişkin kısmı yönünde inceleme yapılmadığı ve bu kısma yönelik olarak hüküm kurulmadığı anlaşılmış olup; yukarıda aktarılan mevcut hükümleri dikkate almak suretiyle anılan kısım hakkında hüküm kurulması gerekirken, bu kısım yönünden hüküm kurulmamasında hukuki isabet bulunmamaktadır.
Açıklanan nedenlerle, .... İdare Mahkemesinin ... günlü; E:..., K:...sayılı kararının ruhsatsız inşaa adilen yapının bir ay içerisinde kaldırılması, kaldırılmaması halinde belediye tarafından yıktırılmasına ilişkin kısmının ONANMASINA, yıkımın belediyece gerçekleştirilmesi halinde yıkım masraflarının % 20 fazlasıyla yapı sahibinden tahsiline ilişkin kısmının BOZULMASINA, dosyanın adı geçen mahkemeye gönderilmesine, bu kararın tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere 05/11/2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.

  Avukat   -   Danıştay Kararları
0 0
0 yanıt   -  

Avukatlara soru sormak için