0

Danıştay 5. Daire Başkanlığı 2013/8337 E. , 2016/920 K.

Danıştay 5. Daire Başkanlığı 2013/8337 E. , 2016/920 K.
"İçtihat Metni"
T.C.
D A N I Ş T A Y
BEŞİNCİ DAİRE
Esas No : 2013/8337
Karar No : 2016/920

Temyiz İsteminde Bulunan (Davalı) :
Karşı Taraf (Davacı) :
Vekili :
İsteğin Özeti : … İli, ... Tapu Müdürlüğü'nde tapu müdürü olarak görev yapan davacının, ...İli ...Tapu Müdürlüğü emrine aynı unvanla naklen atanmasına ilişkin 22.12.2011 tarihli işlemin iptali istemiyle açtığı davada; ...Tapu Müdürlüğünde yıpranan ve çok sayıda şikayet alarak hakkında soruşturma yapılmasına neden olan davacının, görevinin önem ve mahiyeti dikkate alındığında, Personeli Atama Ve Yer Değiştirme Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 11. maddesi uyarınca başka bir tapu müdürlüğüne atanmasında hukuka aykırılık bulunmadığı; ancak, birinci hizmet bölgesindeki kalan süresinin, aynı hizmet bölgesinde başka bir hizmet alanında tamamlattırılması gerekirken, daha önce 10 yıl süreyle görev yaptığı üçüncü hizmet bölgesi ile aynı hizmet bölgesinde bulunan Uluborlu Tapu Müdürlüğü emrine atanmasında hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin, davacının üçüncü hizmet bölgesinde bulunan Uluborlu Tapu Müdürlüğü emrine atanmasına ilişkin kısmının iptali, soruşturma üzerine başka bir yere atanmasına ilişkin kısmı yönünden ise davanın reddi yolunda … 2. İdare Mahkemesince verilen … günlü, … sayılı kararın, dilekçede yazılı nedenlerle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması isteminden ibarettir.
Cevabın Özeti : Cevap verilmemiştir.
Danıştay Tetkik Hâkimi :
Düşüncesi : Mahkeme kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA
Hüküm veren Danıştay Beşinci Dairesince işin gereği düşünüldü:
İdare ve vergi mahkemeleri tarafından verilen kararların temyiz yolu ile incelenerek bozulabilmeleri, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesinde belirtilen nedenlerden birinin varlığına bağlıdır. … 2. İdare Mahkemesince verilen … günlü, E:…; K:… sayılı karar ve dayandığı gerekçe hukuk ve usule uygun olup, bozulmasını gerektirecek bir neden de bulunmadığından, temyiz isteminin reddi ile anılan kararın onanmasına; temyiz giderlerinin istemde bulunan davalı İdare üzerinde bırakılmasına, 24.2.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

  Avukat   -   Danıştay Kararları
0 0
0 yanıt   -  

Avukatlara soru sormak için