0

Devlet memurları kanuna göre yüz kızartıcı olarak kabul edilen suçlar nelerdir?

DMK 48 A-5 dışında yüz kızartıcı olarak kabul edilen suçlar var mı? Katalog suçlar yüz kızartıcı suçlar mıdır? Katalog suç diyince ne aklımıza gelmelidir?

    -   İdare
0 0
1 yanıt   -  
0

Yüz kızartıcı suç deyimi kanunda tanımı veya sayısı olmayan bir deyimdir. Nitekim DMK da da yüz kızartıcı suç gibi bir deyim kullanılmamıştır. Genel olarak bu deyimden Hırsızlık Suçu, Dolandırıcılık Suçu, Güveni Kötüye Kullanma Suçu, Görevi Kötüye Kullanma Suçu, Rüşvet Suçu,irtikap Suçu, Zimmet Suçu, Özel Belgede Sahtecilik Suçu, Resmi Evrakta Sahtecilik Suçu, Parada Sahtecilik Suçu ,Kıymetli Damgada Sahtecilik , Mühürde Sahtecilik Suçu , hileli İflas gibi suçlar anlaşılır.

Tutuklulukta sayılan katalog suçlar 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununda düzenlenmiştir.Ceza Muhakemesi Kanununa göre tutuklulukta katalog suçlar şunlardır:

A) 26.9.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda yer alan;

1. Soykırım ve insanlığa karşı suçlar (madde 76, 77, 78),

2. Kasten öldürme (madde 81, 82, 83),

3. Silahla işlenmiş kasten yaralama (madde 86, fıkra 3, bent e) ve neticesi sebebiyle ağırlaşmış kasten yaralama (madde 87),

4. İşkence (madde 94, 95)

5. Cinsel saldırı (birinci fıkra hariç, madde 102),

6. Çocukların cinsel istismarı (madde 103),

7. Hırsızlık (madde 141, 142) ve yağma (madde 148, 149),

8. Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti (madde 188),

9. Suç işlemek amacıyla örgüt kurma (iki, yedi ve sekizinci fıkralar hariç, madde 220),

10. Devletin Güvenliğine Karşı Suçlar (madde 302, 303, 304, 307, 308),

11. Anayasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı Suçlar (madde 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315),

B) 10.7.1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunda tanımlanan silah kaçakçılığı (madde 12) suçları.

C) 18.6.1999 tarihli ve 4389 sayılı Bankalar Kanununun 22 nci maddesinin (3) ve (4) numaralı fıkralarında tanımlanan zimmet suçu.

D) 10.7.2003 tarihli ve 4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda tanımlanan ve hapis cezasını gerektiren suçlar.

E) 21.7.1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 68 ve 74 üncü maddelerinde tanımlanan suçlar.

F) 31.8.1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanununun 110 uncu maddesinin dört ve beşinci fıkralarında tanımlanan kasten orman yakma suçları.

Avukatlara soru sormak için