0

Temyiz İsteminin Reddi, Ceza Muhakemesi Kanunu Madde 298:

Yargıtay, süresi içinde temyiz başvurusunda bulunulmadığını, hükmün temyiz edilemez olduğunu, temyiz edenin buna hakkı olmadığını ya da temyiz dilekçesinin temyiz sebeplerini içermediğini saptarsa, temyiz istemini reddeder.
Yargıtay 19. Ceza Dairesi 2019/35323 E. , 2020/7052 K.
“…
MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
SUÇ : 7258 Sayılı Kanuna Aykırılık
HÜKÜMLER : Mahkumiyet, Temyiz İsteminin Reddi


Yerel Mahkemece bozma üzerine verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun süresi, kararın niteliği ve suç talihine göre dosya incelendi, gereği görüşülüp düşünüldü:
I)Müşteki ... vekilinin, temyiz isteminin reddine dair ek karara yönelik temyiz talebine ilişkin olarak;
Açılan kamu davasının niteliğine göre, suçtan doğrudan zarar görmeyen ve bu nedenle davaya katılma hakkı bulunmayan Spor Toto Teşkilat Başkanlığının hükmü temyiz hakkı bulunmadığından, temyiz isteminin reddine dair yerel mahkemenin ek kararında bir isabetsizlik bulunmadığı cihetle, şikayetçi kurum vekilinin temyiz nedenleri yerinde görülmediğinden, ek kararın, tebliğnameye uygun olarak, ONANMASINA,
II)Sanıkların, haklarındaki mahkumiyet hükümlerine yönelik temyiz taleplerine ilişkin olarak;
Temyiz isteklerinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.
23/11/2013 tarihinde yapılan aramada sanık ...’den elde edilen Casper marka bilgisayar üzerinde yaptırılan inceleme neticesinde düzenlenen 25/12/2013 tarihli raporda, sanığın 7258 sayılı Kanun’a aykırı şekilde bahis oynattığı bahis sitelerinin yurtdışı kaynaklı olduğu tespit edilmesine ve zincirleme şekilde 7258 Sayılı Kanun’a aykırılık suçunu işlediği kabul edilen ...’in son suçu işlediği 23/11/2013 tarihinde, 6495 Sayılı Kanun ile değişik 7258 sayılı Kanun’un 5/1.a ve 5/l.b maddeleri yürürlükte olmasına rağmen, sanık hakkında, sabit görülen eylemi nedeniyle, temel cezanın 6495 sayılı Kanun’la değişik 7258 sayılı Kanun’un 5/l.b maddesine göre belirlenmesi gerekirken, 7258 sayılı Kanun’un 6495 sayılı Kanun’ile yapılan değişiklikten önceki 5/1. maddesinden hüküm kurulmak suretiyle eksik ceza tayini, aleyhe temyiz olmadığından, bozma nedeni yapılmamıştır.
Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede;
Yükletilen suçun sanıklar tarafından işlendiğinin kanuna uygun olarak yürütülen duruşma sonucu saptandığı, bütün kanıtlarla aşamalarda ileri sürülen iddia ve savunmaların temyiz denetimini sağlayacak biçimde ve eksiksiz sergilendiği, özleri değiştirilmeksizin tartışıldığı, vicdani kanının kesin, tutarlı ve çelişmeyen verilere dayandırıldığı,
Eylemlerin doğru olarak nitelendirildiği ve Kanun’da öngörülen suç tipine uyduğu, Anlaşılmış ve ileri sürülen başkaca temyiz nedenleri yerinde görülmediği gibi hükümleri etkileyecek oranda hukuka aykırılığa da rastlanmamıştır.
Ancak;
Sanık ...’in işyerinde yapılan aramada ele geçirilen not kağıtları, oynanmış kuponlar ve bültenin, delil olarak dosyada saklanması yerine, müsaderesine karar verilmesi,
Kanuna aykırı olup, sanık ...’in temyiz nedenleri bu itibarla yerinde görüldüğünden hükmün BOZULMASINA, bu aykırılık yeniden yargılama yapılmasına gerek olmaksızın düzeltilebilir nitelikte olduğundan, 5320 sayılı Kanun'un 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK'nm 322. maddesi uyarınca, hüküm fıkrasından, müsadereye ilişkin 3. maddenin 1. paragrafının çıkartılıp, yerine “Emanetin 2013/13041 sırasında kayıtlı kupon ve gazete ekinin delil olarak SAKLANMASINA,” ibaresi yazılması suretiyle, başkaca yönleri kanuna uygun bulunan HÜKÜMLERİN, tebliğnameye uygun olarak, DÜZELTİLEREK ONANMASINA, 17/06/2020 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.”

  Avukat   -   Makaleler
0 0
0 yanıt   -  

Avukatlara soru sormak için